Keevitusroboti programmeerija täiendkoolitus (kõrgtase)

 • Koolituse maht – 80 akadeemilist tundi
 • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR
 • Väljastatavad dokumendid:
  1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus.
Lisainfo

Käesoleva koolituse raames õpetatakse keevitusroboti kõrgtasemel programmeerimist ja juhtimist kaasaegse roboti KUKA  baasil. Koolitus on ette nähtud isikutele, kellel on olemas kogemus ja teadmised tööstusrobotide programmeerimise alal.

Õppekava

Koolituse õppekava nimetus:

Keevitusroboti programmeerija täiendkoolitus (kõrgtase)

Õppekavarühm

Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel:

Eesti keel / vene keel

Koolituse maht tundides(1 akad. tund = 45 min)

80

s.h      – teoreetilise töö maht (veebipõhine): 

 – praktilise töö maht:

40

40

Sihtgrupp ja selle kirjeldus: isikutud, kellel on olemas kogemus ja teadmised tööstusrobotide programmeerimise alal ja kes soovivad neid täiendada

Nõuded õpingute alustamiseks: keskharidus

Koolituse eesmärk:

Võimaldada õppijal täiendada teadmised ja -oskused kaasaegsete keevitusrobotite programmeerimisest, mis tagavad roboti oskusliku ja ohutu kasutamise tootmises.

Õpiväljundid:

 • tunneb keevitusroboti ülesehitust, funktsionaalsust ja mehaanikat;
 • tunneb keevitusroboti kontrollerit ja oskab lugeda kontrolleri signaale;
 • oskab kasutada keevitusroboti juhtimispuldi;
 • tunneb keevitusroboti ohutustehnikat;
 • tunneb roboti tööreziime ja oskab neid seadistada;
 • tunneb roboti koordinaatsüsteeme;
 • tunneb keevitusroboti süsteemi seadistamise põhimõtted ja oskab neid kasutada;
 • oskab kalibreerida roboti tööosad;
 • oskab programmeerida roboti manipulaatori liikumised;
 • oskab käsitleda programmifailie ja -mooduleid;
 • oskab käivitada programmfailid ja tarkvarapaketid
 • tunneb loogikafunktsioone ja oskab neid kasutada roboti programmeerimises;
 • oskab töötada funktsioonide muutujatega;
 • tunneb programmeerimiskeelt KRL ja oskab kasutada roboti programmeerimiseks
 • oskab juhtida robotit automaatrežiimis

Õppemeetodid:

Loeng; harjutusülesanded ja töö robotiga koolitaja juhendamisel.

Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

 • Roboti programmide teostamine
  • Initsialiseerimise käivitamine
  • Roboti programmide valimine ja käivitamine
 • Programmifailide käsitlemine
  • Programmimoodulite loomine
  • Programmimoodulite redigeerimine
  • Programmide arhiveerimine ja taastamine
  • Programmide staatuse ja redigeerimise jälgimine log-faili järgi
 • Roboti liikumise programmide loomine ja redigeerimine
  • Uute programmide loomine
  • Optimeeritud liikumiste käskude loomine (aksiaalne liikumine)
  • Liikumiskäskude loomine ja redigeerimine
  • Liikumiste programmeerimine statsionaarse tööriistaga süsteemis
 • Takistusega kokkupõrge avastamine
  • Liikumiste programmeerimine kokkupõrge avastamisega
 • Loogikafunktsioonid roboti programmeerimises
  • Loogiline programmeerimine – sissejuhatus
  • Ootefunktsioonide programmeerimine
  • Lülitusfunktsioonide programmeerimine
  • Aja-vahemaa funktsioonide programmeerimine
 • Tarkvara pakettide kasutamine
  • Haaratsi liikumiste programmeerimine ja juhtimine KUKA.ArcTech abil
  • KUKA.ArcTech konfigureerimine
 • Muutujate käsitlemine
  • Muutujate väärtuste kuvamine ja modifitseerimine
 • Muutujad ja deklaratiivne programmeerimine
  • Andmete töötlemine KRL-keeles (Kuka Robot Language)
  • Lihtsad andmetüübid ja nende käsitlemine
 • Programmeerimine KRL-keeles
  • Programmide ülesehitus
  • Programmide struktureerimine
  • Programmide sidumine
 • Kontrollfunktsioonide kasutamine
  • Tingimuslausete programmeerimine
  • Tsüklite programmeerimine
  • Ootefunktsioonide programmeerimine
  • Ajast sõltuvad ootefunktsioonid
  • Signaalist sõltuvad funktsioonid
 • Roboti juhtimine automaatrežiimis

2Harjutused ja praktiline töö (40 akadeemilist tundi)

Õppematerjalid:

1. Weldman koolituskeskuse õppematerjal.

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse:

 1. Õppija on võtnud osa vähemalt 90% auditoorsest tööst.
 2. Arvestatud praktilise osa ülesanded.

Väljastatavate tunnistuste loetelu:

 1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus

Koolitajate kvalifikatsiooni ja kogemuse lühikirjeldus:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; keevitustehnoloog; praktiline kogemus 17 aastat; kogemus koolitajana 9 aastat.
2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 18 aastat, kogemus koolitajana 15 aastat.

3) Sergei Domnin; keevitusinstruktor; praktiline töökogemus 12 aastat, kogemus koolitajana 2 aastat.

Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR


Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

Koolituskava kinnitamise kuupäev:           20.05.2020

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 13.07.2020 – 24.07.2020
 • 27.07.2020 – 07.08.2020
 • 10.08.2020 – 24.08.2020
 • 24.08.2020 – 04.09.2020