Kvaliteedi tagamine

Weldman OÜ on positiivselt läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse õppekavarühma mehaanika ja metallitöö kvaliteedi hindamise 2023 ning meie asutusele omistatud kvaliteedimärk (vaata lähemalt)

2021. aastal Weldman OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise (vaata lähemalt)

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Täienduskoolitusasutuse kvaliteedi tagamise alused sätestavad Weldman Koolituskeskuse (edaspidi Koolitusasutus) täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.
1.2. Koolitusasutus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja õppekorralduseeskirjast.

2. TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMINE
2.1. Koolitusasutuse täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele ja uuendatakse vajadusel tulenevalt toimunud koolituste tagasisidest.
2.2. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.
2.3. Õpiväljundid on kirjeldatud õppekava läbimiseks vajalikul miinimumtasemel.
2.4. Täienduskoolituse õppekavas määratakse kindlaks:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühma nimetus;
 • õppekeel;
 • õppekava kogumaht ja struktuur (auditoorse töö, praktilise töö ja iseseisva töö mahud);
 • õppekava sisu;
 • sihtgrupp;
 • nõuded õpingute alustamiseks;
 • koolituse eesmärk;
 • õpiväljundid;
 • õppemeetodid;
 • õppematerjalide loend;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni/kogemuse kirjeldus;
 • koolitajate nimed ja nende kvalifikatsioon;
 • nõuded õpingute lõpetamiseks; hindamiskriteeriumid ja -meetodid;
 • väljastatavate tunnistuste loetelu.

3. TÄISKASVANUTE KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMINE
3.1. Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja töökogemusega koolitajad.
3.2. Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.
3.3. Spetsiifilised kvalifikatsiooninõuded on toodud õppekavades.
3.4. Koolitajaid hinnatakse hariduse tase, praktilise töökogemuse, koolituskogemuse ja õppijate tagasiside põhjal.

4. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
4.1. Koolitusasutuse poolt läbiviidavad koolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides. Teoreetiline ja praktiline õpe viiakse läbi sobivalt sisustatud ning esitlustehnika, seadmete ja abivahendite varustatud ruumides.
4.2. Kasutatavad ruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
4.3. Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne õppepäeva algust.

5. TÄIENDUSKOOLITUSE TAGASISIDE KOGUMISE KORD
5.1. Koolituse kestel kogub koolituse korraldaja õppijatelt suulist või kirjaliku tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses kvaliteedi tagamise eesmärgil.

6. KOOLITAJATE KVALIFIKATSIOON

 • Aleksandr Ježov: kõrgharidus (MSc); diplomeeritud mehaanikainsener tase 7; koolitaja; praktiline kogemus alates 2003; kogemus täiskasvanute alates 2010;
 • Eduard Kimmari: kõrgharidus (PhD); volitatud mehaanikainsener tase 8; koolitaja; praktiline kogemus alates 2005; kogemus täiskasvanute alates 2010;
 • Dmitri Pereskokov: keskeriharidus; keevitusinstruktor; praktiline kogemus alates 2003; kogemus täiskasvanute alates 2017;
 • Vjatšeslav Merelaid: keskeriharidus; keevitusinstruktor; praktiline kogemus alates 2005; kogemus täiskasvanute alates 2018.