Kvaliteedi tagamine

Weldman OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise

1. Üldsätted

1.1. Täienduskoolitusasutuse kvaliteedi tagamise alused sätestavad Weldman Koolituskeskuse (edaspidi Koolitusasutus) täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.
1.2. Koolitusasutus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja õppekorralduseeskirjast.

2. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine

2.1. Koolitusasutuse täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele ja uuendatakse vajadusel tulenevalt toimunud koolituste tagasisidest.
2.2. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.
2.3. Õpiväljundid on kirjeldatud õppekava läbimiseks vajalikul miinimumtasemel.
2.4. Täienduskoolituse õppekavas määratakse kindlaks:

 • õppekava nimetus
 • õppekavarühma nimetus
 • õppekeel
 • õppekava kogumaht ja struktuur (auditoorse töö, praktilise töö ja iseseisva töö mahud)
 • õppekava sisu (käsitlevad teemad ja nende maht)
 • sihtgrupp ja selle kirjeldus
 • nõuded õpingute alustamiseks
 • koolituse eesmärk
 • õpiväljundid
 • õppemeetodid
 • õppematerjalide loend
 • õppekeskkonna kirjeldus
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni/kogemuse kirjeldus
 • koolitajate nimed ja nende kvalifikatsioon
 • nõuded õpingute lõpetamiseks; hindamiskriteeriumid ja -meetodid
 • väljastatavate tunnistuste loetelu.

3. Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine

3.1. Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja töökogemusega koolitajad.
3.2. Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.
3.3. Koolitusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.
3.4. Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1. Koolitusasutuse poolt läbiviidavad täienduskoolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides. Teoreetiline ja praktiline õpe viiakse läbi sobivalt sisustatud ning esitlustehnika, seadmete ja abivahendite varustatud ruumides.
4.2. Kasutatavad ruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
4.3. Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne igat koolitust.

5. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord

5.1. Koolituse kestel kogub koolituse korraldaja õppijatelt suulist või kirjaliku tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses kvaliteedi tagamise eesmärgil.
5.2. Koolitaja analüüsib tagasiside vastuseid ning teeb vajadusel parendused edasistes koolitustes, et tagada igale õppegrupile parim õppe sisu ja kvaliteet.

6. Personali kvalifikatsiooni ja kogemuse lühikirjeldus:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; keevitustehnoloog; praktiline kogemus 18 aastat; kogemus koolitajana 10 aastat.
2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 17 aastat.
3) Valerjan Kurkin; +372 5650 2898; keevitustehnoloog; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 12 aastat.
4) Aleksandr Košelev, +372 503 042; kvaliteedijuht; kõrgem tehniline haridus, praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 3 aastat.
5) Vjatšeslav Merelaid; +372 5821 0169; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 6 aastat.
6) Dmitri Pereskokov; keevitusinstruktor; praktiline töökogemus 17 aastat, kogemus koolitajana 5 aastat.
7) Sergei Domnin; keevitusinstruktor; praktiline kogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 4 aastat.
8) Vladislav Semõkin; keevitusinstruktor; praktiline kogemus 25 aastat, kogemus koolitajana 2 aastat.
9) Andrei Morozenko; keevitusinstruktor; keskeriharidus, praktiline kogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 2 aastat.
10) Jevgeni Polgorodnik; santehniliste tööde spetsialist; praktiline kogemus 19 aastat; kogemus koolitajana 4 aastat.
11) Sergei Kononov; instruktor; praktiline kogemus 45 aastat; kogemus koolitajana 36 aastat.