Eeskiri

Täiendõppe korraldamise tingimused ja kord

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Weldman OÜ (registrikood 11994541) poolt asutatud erakooli nimi on Weldman Koolituskeskus (edaspidi Koolitusasutus). Koolitusasutuse EHISe ID on 14562, tegevusteade nr. 226882.
1.2. Koolitusasutus juhindub täiendkoolituste korraldamisel Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast õppekoralduse eeskirjast.
1.2. Koolitusasutus korraldab täiskasvanute tööalaseid täiendkoolitusi aastaringselt. Täiendusõpe toimub õppekavas määratud mahus ja vastavalt koduleheküljel (www.wkk.ee) avaldatud ajakavale. Täiendusõppe mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akademiline tund on 45 minutit.
1.3. Õppida on võimalik grupikoolitustel või individuaalõppes.
1.4. Õppekorralduse aluseks on kinnitatud õppekavad. Õppetöö toimub eesti või vene keeles; asjaajamiskeeleks on eesti keel.
1.5. Õppekavas määratakse kindlaks:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühma nimetus;
 • õppekeel;
 • õppekava kogumaht ja struktuur (auditoorse töö, praktilise töö, iseseisva töö mahud);
 • õppekava sisu;
 • sihtgrupp ja selle kirjeldus;
 • nõuded õpingute alustamiseks;
 • koolituse eesmärk;
 • õpiväljundid;
 • õppemeetodid;
 • õppematerjalide loend;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni/kogemuse kirjeldus;
 • koolitajate nimed ja nende kvalifikatsioon;
 • nõuded õpingute lõpetamiseks; hindamiskriteeriumid ja -meetodid;
 • väljastatavate tunnistuste/tõendite loetelu.;

2. KOOLITUSELE REGISTREERUMINE JA KURSUSE KOMPLEKTEERIMINE
2.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda e-posti teel (info@weldman.ee) või telefoni teel +372 5591 0671, +372 5624 9577. E-posti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile. Registreerimiseks edastab õppija enda kohta järgmist informatsiooni: soovitav koolitus, koolituse alguskuupäev, ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (e-posti aadress ja/või telefoni number). Isikuandmed töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.
2.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse kohta p.2.1 toodud kontaktidel.
2.3. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel arvestades õppekavas sätestatud nõudeid õpingute alustamiseks.
2.4. Kursuse alustamiseks koostatakse õppijate nimekiri.
2.5. Koolitusasutusel on õigus kursus ära jätta või edasi lükata koolitusgruppi mittetäitumisel. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Kursuse ärajäämisel makstakse õppetasu täismahus tagasi.

3. KOOLITUSE HINNAD JA KOOLITUSE EEST TASUMINE
3.1. Koolituse hind avalikustatakse koolitusasutuse kodulehel (www.wkk.ee). Koolituse hind sisaldab õppematerjale ja individuaalsed kaitsevahendid (vajadusel).
3.2. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel arvel viidatud arvelduskontole. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
3.3. Koolituse poolelijätmisel koolitusasutust teavitamata punktis 2.1 toodud kontaktidel õppetasu ei tagastata.
3.4. Koolitustunnistus ei väljastata, kui õppetasu ei ole makstud täies mahus.
3.5. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva Koolitusasutusel on õigus anda tasumata arve üle inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

4. KOOLITUSEST LOOBUMINE, KOOLITUSE EDASILÜKKUMINE VÕI ÄRAJÄÄMINE
4.1. Kui koolitataval ei ole võimalik mõjuvatel põhjusel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada punktis 2.1 märgitud telefoni või e-posti teel.
4.2. Koolitusest keeldumise korral hiljemalt 5 tööpäeva enne õppetöö algust tagastatakse kliendi soovi korral 100% koolituse tasust (kui arve on juba tasutud) või registreeritakse klient järgmisele talle sobivale koolitusele. Hilisema teatamise korral (kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne õppetöö algust) tagastatakse õppemaks 50% ulatuses (kui on juba makstud) või esitatakse kliendile arve summas 50% koolituse maksumusest. Kui klient on registreerinud ennast koolitusele, kuid koolitusele ei ilmu ja ei teata enda mitteilmumisest vähemalt 24 tundi enne koolituse algust, siis tasumisele kuulub 100% koolituse maksumusest ja juba makstud õppetasu ei tagastata.
4.3. Koolituse ärajäämisel koolituse korraldajast tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. Makstud õppetasu on samuti võimalik üle kanda teisele kursusele.

5. KOOLITUSE LÕPETAMINE
5.1. Koolitus loetakse läbituks kui koolitatav on täitnud koolituskavas toodud nõuded õpingute lõpetamiseks.
5.2. Koolituse lõpetanu nimele väljastatakse tunnistus või tõend vastavalt koolituskavale.
5.3. Koolitusel osalejale antakse võimalus täita koolituse lõpus vastavad tagasisidevormid.

6. KOOLITUSEL OSALEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1. Tutvuda õppekorralduse ja õppekavaga ning soovi korral saada täiendavat infot koolituse kohta.
6.2. Valida oma huvidele vastav õppekava.
6.3. Osaleda täiendkoolituse õppekava kirjelduses ettenähtud tegevuses.
6.4. Saada täiendkoolituse õppekava kirjelduses ettenähtud õppematerjale.
6.5. Lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
6.6. Saada täiendkoolituse läbimist tõendavaid dokumente vastavalt õppekava kirjeldusele.
6.7. Koolitusel osaleja on kohustatud:

 • täitma sõlmitud lepingu tingimusi;
 • täitma tööohutuse ja töötervishoiu eeskirju;
 • tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeararii jms) vastavalt eeskirjadele ja koolitaja korraldustele;
 • hoidma tema kasutusse antud õppevahendeid ja vara.

7. MUUD TINGIMUSED
7.1. Koolitusasutuse ja koolitusel osaleja vahel tekkinud vaidlused püütakse lahendada esmajärjekorras läbirääkimiste teel. Kui tekkinud vaidlused läbirääkimiste teel lahendada ei õnnestu, lahendatakse neid Harju Maakohtus.
7.2. Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad Koolitusasutusele. Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine, levitamine ja tõlkimine teise keelde ilma Koolitusasutuse kirjaliku nõusolekuta.

Õppekorralduse kord kehtib alates 25.04.2016.