Keevitusroboti programmeerija baaskoolitus (algtase)

 • Koolituse maht – 80 akadeemilist tundi
 • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR
 • Väljastatavad dokumendid:
  1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus.
Lisainfo

Käesoleva koolituse raames õpetatakse keevitusroboti algtasemel programmeerimist ja juhtimist kaasaegse roboti KUKA  baasil. Koolitus sobib keevitustootmise töötajatele (keevituskoordinaator, keevitaja, keevitusoperaator, tehnik jt.) ja isikutele, kes soovivad õppida keevitusrobotide programmeerimist.

Õppekava

Koolituse õppekava nimetus:

Keevitusroboti programmeerija baaskoolitus (algtase)

Õppekavarühm

Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel:

Eesti keel / vene keel

Koolituse maht tundides(1 akad. tund = 45 min)

80

s.h      – teoreetilise töö maht (veebipõhine): 

 – praktilise töö maht:

40

40

Sihtgrupp ja selle kirjeldus: keevitustootmise töötajad (keevituskoordinaator, keevitaja, keevitusoperaator, tehnik jt.) ja isikud, kes soovivad õppida keevitusrobotide programmeerimist

Nõuded õpingute alustamiseks: keskharidus

Koolituse eesmärk:

Võimaldada õppijal omandada algteadmised ja -oskused kaasaegsete keevitusrobotite programmeerimisest, mis tagavad roboti oskusliku ja ohutu kasutamise tootmises.

Õpiväljundid:

 • tunneb keevitusroboti ülesehitust, funktsionaalsust ja mehaanikat;
 • tunneb keevitusroboti kontrollerit ja oskab lugeda kontrolleri signaale;
 • oskab kasutada keevitusroboti juhtimispuldi;
 • tunneb keevitusroboti ohutustehnikat;
 • tunneb roboti tööreziime ja oskab neid seadistada;
 • tunneb roboti koordinaatsüsteeme;
 • tunneb keevitusroboti süsteemi seadistamise põhimõtted ja oskab neid kasutada;
 • oskab kalibreerida roboti tööosad;
 • oskab programmeerida roboti manipulaatori liikumised;
 • oskab käsitleda programmifailid;
 • oskab käivitada programmfailid ja tarkvarapaketid

Õppemeetodid:

Loeng; harjutusülesanded ja töö robotiga koolitaja juhendamisel.

Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

 1. Teoreetiline osa (40 ak.tundi)
 • KUKA robotiseeritud süsteemi struktuur ja funktsionaalsus
  • KUKA keevitusroboti mehaanika
  • Keevitusroboti KR C4 kontrolleri ülevaade
  • Keevitusroboti juhtimispult KUKA smartPAD
  • Keevitusroboti ohutustehnika
 • Roboti juhtimine
  • Kontrolleri signaalide lugemine ja tõlgendamine
  • Roboti töörežiimi valimine ja seadistamine
  • Roboti manipulaatori liikumised eraldi telgede suunas
  • Tööstusrobotite koordinaatsüsteemid
  • Roboti liikumine maailma koordinaatsüsteemis (WORLD)
  • Roboti liikumine tööriista koordinaatsüsteemis (TOOL)
  • Roboti liikumine baaskoordinaatsüsteemis (BASE)
  • Liikumatu tööriistaga süsteem

Roboti käivitamine

  • Keevitusroboti süsteemi seadistamise põhimõtted
  • Põhi- ja lisakoormused robotile
  • Koormused tööriistale
  • Tööriista koordinaatsüsteemi kalibreerimine
  • Baaskoordinaatsüsteemi kalibreerimine
  • Detaili koordinaatsüsteemi kalibreerimine
  • StartUp režiim
 • Roboti programmide teostamine
  • Initsialiseerimise käivitamine
  • Roboti programmide valimine ja käivitamine
 • Programmifailide käsitlemine
  • Programmimoodulite loomine
  • Programmimoodulite redigeerimine
  • Programmide arhiveerimine ja taastamine
  • Programmide staatuse ja redigeerimise jälgimine log-faili järgi

2Harjutused ja praktiline töö (40 akadeemilist tundi)

Õppematerjalid:

1. Weldman koolituskeskuse õppematerjal.

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse:

 1. Õppija on võtnud osa vähemalt 90% auditoorsest tööst.
 2. Arvestatud praktilise osa ülesanded.

Väljastatavate tunnistuste loetelu:

 1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus

Koolitajate kvalifikatsiooni ja kogemuse lühikirjeldus:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; keevitustehnoloog; praktiline kogemus 17 aastat; kogemus koolitajana 9 aastat.
2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 18 aastat, kogemus koolitajana 15 aastat.

3) Sergei Domnin; keevitusinstruktor; praktiline töökogemus 12 aastat, kogemus koolitajana 2 aastat.

Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR


Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

Koolituskava kinnitamise kuupäev:           20.05.2020

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 06.07.2020 – 17.07.2020
 • 20.07.2020 – 31.07.2020
 • 03.08.2020 – 14.08.2020
 • 17.08.2020 – 31.08.2020