Обеспечение качества

1. Üldsätted

1.1 Täienduskoolitusasutuse kvaliteedi tagamise alused sätestab Weldman Koolituskeskuse (edaspidi Kool) täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.
1.2. Kool lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja õppekorralduseeskirjast.

2. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine
2.1. Koolii täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele ja uuendatakse vajadusel tulenevalt toimunud koolituste tagasisidest.
2.2. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.
2.3. Õpiväljundid on kirjeldatud õppekava läbimiseks vajalikul miinimumtasemel.
2.4. Täienduskoolituse õppekavas määratakse kindlaks:

 • õppekava nimetus
 • õppekavarühma nimetus
 • õppekeel
 • õppekava kogumaht ja struktuur (auditoorse töö, praktilise töö ja iseseisva töö mahud)
 • õppekava sisu (käsitlevad teemad ja nende maht)
 • sihtgrupp ja selle kirjeldus
 • nõuded õpingute alustamiseks
 • koolituse eesmärk
 • õpiväljundid
 • õppemeetodid
 • õppematerjalide loend
 • õppekeskkonna kirjeldus
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni/kogemuse kirjeldus
 • koolitajate nimed ja nende kvalifikatsioon
 • nõuded õpingute lõpetamiseks; hindamiskriteeriumid ja -meetodid
 • väljastatavate tunnistuste loetelu.

3. Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine
3.1 Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja töökogemusega koolitajad.
3.2 Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.
3.3 Koolitusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.
3.4 Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1 Kooli poolt läbiviidavad täienduskoolitused toimuvad kaasaegselt sisustatud ruumides. Teoreetiline ja praktiline õpe viiakse läbi sobivalt sisustatud ning esitlustehnika, seadmete ja abivahendite varustatud ruumides.
4.2 Kasutatavad ruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
4.3. Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne igat koolitust.

5. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord
5.1 Koolituse kestel kogub koolituse korraldaja õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses kvaliteedi tagamise eesmärgil.
5.2. Koolitaja analüüsib tagasiside vastuseid ning teeb vajadusel parendused edasistes koolitustes, et tagada igale õppegrupile parim õppe sisu ja kvaliteet.