Keevitustööd ehitusplatsil ja keevisliidete visuaalne kontroll (e-õpe)

 • Koolituse maht – 80 akadeemilist tundi (64 TP)
 • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR
 • Väljastatavad dokumendid:
  1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus.
Lisainfo

Antud koolitus toimub e-õppena Weldman OÜ poolt väljaarendatud tarkvara abil (lähemalt vaata www.weldman.ee).

Koolitusel käsitletakse ehitusplatsi keevitustööde planeerimiset, teostamist ja kontrolli arvestades standardi EN 1090 nõudeid. Koolitus sobib objektujuhtidele, kvaliteedi kontrolliga tegelevale personalile, ehitustööde järelevalvega tegelevale personalile ja teistele, kes on seotud keevitusega ehitusobjektidel.

Õppekava

KOOLITUSE ÕPPEKAVA NIMETUS

Keevitustööd ehitusplatsil ja keevisliidete visuaalse kontrolli alused (e-õpe)

ÕPPEKAVARÜHM

0715 – Mehaanika ja metallitöö

ÕPPEKEEL

Eesti keel / vene keel

KOOLITUSE MAHT TUNDIDES (1 akad. tund = 45 min)

80

s.h      – auditoorne töö:  

– iseseisev töö:

 24 (3 õppepäeva)

56 (sisaldab 4 kodu- ja 1 eksamitööd)

SIHTGRUPP:

Isikud, kes soovivad omandada kompetentsid ehitusplatsil keevitustööde läbiviimiseks, juhtimiseks ja järelevalve teostamiseks vastavalt standardite EN 1090 ja EN ISO 17660 nõuetele.

NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS:

2-aastane praktilise töötamise kogemus keevitusvaldkonnas (koordinaator, tehnoloog, objektijuht, järelevalve teostaja, kvaliteedi inspektor, keevitaja).

KOOLITUSE EESMÄRK:

Koolituse tulemusel õppija oskab tagada ja kontrollida ehitusplatsil teostatavate keevitustööde vastavust standardite EN 1090 ja EN ISO 17660 nõuetele.

ÕPIVÄLJUNDID:

 • tagab nõuetekohase tehnilise dokumentatsiooni olemasolu keevitustööde teostamiseks ehitusobjektil;
 • haldab keevitusdokumentatsiooni vastavalt standardite EN ISO 3834 ja EN 1090 nõuetele;
 • tunneb keevituse kvaliteeti mõjutavaid tegureid ja arvestab nendega;
 • tunneb põhiliste elektrikaarkeevitusprotsesside olemust, rakendusalad, eelised ja puudused ja arvestab nendega keevitustööde teostamisel;
 • tunneb nõuded ja korraldab hooldust ja kalibreerimist/taatlemist keevituses kasutatavatele seadmetele ja vahenditele;
 • oskab hinnata keevitusjooniste täielikkust ja keeviste tingmärkide vastavust standardile EN ISO 2553;
 • eristab terase liigid, arvestab teraste omaduste mõjuga keevitatavusele ja rakendab meetmeid keevitatavuse tagamiseks arvestades ilmastikuoludega ehitusobjektil;
 • tunneb ja arvestab standardi EN 1090 nõuetega põhi- ja keevitusmaterjalidele ning tagab nende säilivuse ehitusobjektil;
 • määrab keeviste mittepurustava kontrollimeetodeid ja ulatust vastavalt rakendusstandardile;
 • teostab järelevalvet ehitusobjektil enne keevitamist, keevitamise ajal ja peale keevitamist vastavalt standardile EN ISO 3834;
 • tagab keevitajate kvalifikatsiooni ja teostatavate keevitustööde vastavust ning keevitaja sertifikaatide kehtivuse;
 • määrab keevitusprotseduuri spetsifikaate (WPS) vastavalt teostatavatele keevitustöödele;
 • tunneb keevisliidete defekte, nende tekkimise põhjusi ja rakendab meetodeid nende parandamiseks ja ennetamiseks;
 • viib läbi keevisliidete visuaalset kontrolli, hindab ja dokumenteerib selle tulemused vastavalt määratud nõuetele;
 • rakendab meetmeid töökaitse ja ohutustehnika tagamiseks keevitustööde teostamisel.

ÕPPEMEETODID:

Loeng, individuaalsed ülesanded, arutelu.

KOOLITUSKAVA STRUKTUUR JA SISU:

1. Teoreetiline osa (54 akadeemilist tundi)

 • Keevituse valdkonna normatiivaktid ja standardid.
 • Keevitusdokumentatsioon ja selle haldamine.
 • Keevisliited ja -õmblused. Keeviste tähistamine joonistel vastavalt EN ISO 2553 standardile.
 • Põhi-, keevitusmaterjalid ja nende tähistamine.
 • Terase liigid. Teraste keevitatavus ja selle tagamine. Ilmastikuolude mõju keevitatavusele.
 • Keevitusmaterjalide määramise põhimõtted. Keevitusmaterjalide grupid.
 • Terasarruste keevitamine vastavalt EN ISO 17660. Terassarruste keevisliited. Nõuded keevitusprotseduuridele ja personalile.
 • Põhi- ja keevitusmaterjalide hoiustamine ja käsitsemine ehitusobjektil.
 • Elektrikaarkeevituse olemus ja protsessid.
 • Keevitustootmises kasutatavad seadmed, vahendid ja rakised. Hooldus, kalibreerimine ja taatlemine.
 • Keevitustööde järelevalve enne keevitamist, keevitamise ajal ja peale keevitamist vastavalt EN ISO 3834.
 • Keevitaja kvalifikatsiooni kontroll ja tagamine. Keevitaja sertifikaatide kehtivuse tagamine.
 • Keevitustööde jälgitavus.
 • Keevisliidete purustava ja mittepurustava kontrolli meetodid.
 • Kvaliteeditasemed vastavalt EN ISO 5817. Keevitusdefektid ja nende klassifitseerimine.
 • Keevitusdefektide parandamine ja ennetamine.
 • Keevisliidete visuaalse kontrolli alused. Kontrolli tulemuste hindamine ja dokumenteerimine.
 • Töökaitse ja ohutustehnika keevitustootmises.

2Harjutused (24 akadeemilist tundi)

3. Eksamitöö (2 akadeemilist tundi)

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS:

Koolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides. Auditoorne õpe viiakse läbi kirjutamisvahendite ja esitlustehnikaga varustatud ruumides. Veebipõhine osa viiakse läbi Moodle (www.hitsa.ee) ja wAxe (www.waxe.ee) keskkonnades. Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne iga koolituspäeva algust.

ÕPPEMATERJALID:

1. Weldman koolituskeskuse õppematerjal.

2. Keevitustarkvara wAxe (www.waxe.ee).

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse:

 1. Arvestatud iseseisvad tööd (4 tk.).
 2. Teoreetiline eksam on sooritatud (tulemus on vähemalt 60%).

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

 1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus. Õpiväljundite mittesaavutamise korral tunnistuse asemel väljastatakse tõend.

NÕUDED KOOLITAJA KOMPETENTSILE:

Tehniline või tootmisalane kõrgharidus/rakenduskõrgharidus; kogemus täiskasvanute koolitajana 2 aastat.

KOOLITAJATE KVALIFIKATSIOONI LÜHIKIRJELDUS:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc (tootmise juhtimine ja planeerimine); keevitustehnoloog; praktiline kogemus 17 aastat; kogemus koolitajana 9 aastat.

2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD (materjalitehnika); rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 18 aastat, kogemus koolitajana 15 aastat.

KOOLITUSE MALSUMUS:

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR


KOOLITUSKAVA KINNITAMISE KUUPÄEV:           02.07.2018

KOOLITUSKAVA KOOSTAJA:

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 16.11.2020 – 27.11.2020
 • 30.11.2020 – 11.12.2020
 • 14.12.2020 – 08.01.2021
 • 11.01.2021 – 22.01.2021