Сварочные работы на строительной площадке и визуальный контроль сварных соединений (онлайн-курс)

 • Объём курса – 80 академических часов.
 • Стоимость без налога с оборота – 2000,00 EUR, стоимость включая налог с оборота – 2400,00 EUR.
 • Выдаваемые документы:
  1. Свидетельство Weldman Koolituskeskus
Информация

Данный курс проводится в онлайн режиме при помощи программного обеспечения, разработанного Weldman OÜ (подробнее смотри на www.weldman.ee).

Курс предназначен для овладения знаниями и умениями по планированию, проведению и контролю сварочных работ на строительной площадке с учётом требований стандарта EN 1090. Курс предназначен для руководителей объектов, персоналу по контролю качества, персоналу по надзору за строительными объектами и другим, кто связан со сварочными работами на строительных объектах.

Учебная программа

Koolituse õppekava nimetus:

Keevitustööd ehitusplatsil ja keevisliidete visuaalse kontrolli alused

Õppekavarühm

Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel:

Eesti keel / vene keel

Koolituse maht tundides (1 akad. tund = 45 min)

80

s.h      – teoreetilise töö maht (veebipõhine): 

 – auditoorse töö maht:

56; sisaldab 4 iseseisvat tööd

24 (3 päeva)

Sihtgrupp ja selle kirjeldus: objektijuhid, järelevalve teostajad, kvaliteedi kontrolörid, ehitusplatsi keevitajad

Nõuded õpingute alustamisekspuuduvad

Koolituse eesmärk:

Võimaldada õppijal omandada ja täiendada teadmisi ehitusplatsil keevitustööde teostamise kohta ja keevisliidete kvaliteedi kontrolli osas.

Õpiväljundid:

 • oskab lugeda WPS, tööjuhendid ja joonised keevisliidete tingmärkidega vastavalt EN ISO 2553;

 • oskab määrata keevisliidete ja -õmbluste tüübid, keevitusasendid ruumis; tunneb keevitusprotsesside tuunusnumbreid vastavalt EN ISO 4063;

 • oskab lugeda keevitaja sertifikaate ja määrata selle atsteerimisulatust;

 • tunneb teraste liigid ja oskab arvestada eriteraste iseärasustega keevitamisel

 • tunneb terassarruste keevitamise nõudeid vastavalt EN ISO 17660 ja oskab neid rakendada;

 • tunneb standardi EN 1090-2 nõuded keevisõmbluste teostamiseks;

 • oskab kontrollida keevituse temperatuurset režiimi vastavalt EN ISO 13916 nõuetele;

 • oskab hoiustada ja käsitseda keevitsmaterjlaid ehitusplatsil;

 • tunneb keevisliidete põhidefekte, nende tekkimise põhjused ja meetodeid nende parandamiseks;

 • tunneb ja oskab kasutada keevisliidete visuaalse kontrolli seadmeid ja abivahendeid;

 • tunneb keevisliidete vastuv]tmise tasemed vastavalt standardile EN ISO 5817;

 • oskab hinnata visuaalse kontrolli tulemusi vastavalt määratud nõuetele;

 • oskab nõuetekohaselt vormistada visuaalse kontrolli tulemusi;

 • tunneb ja oskab korraldada töökoht, kasutada ohutuid töövõtteid keevitamisel;

Õppemeetodid:

Loeng (veebipõhine); harjutused; individuaalsed ülesanded.

Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

1. Teoreetiline osa (56 akadeemilist tundi)

1.1. Keevituse valdkonna normatiivaktid ja standardid (2 ak.t.).

1.2. WPSi ja tööjuhendite lugemine (2 ak.t.).

1.3. Keevisõmbluste ja -liidete tähistamine joonistel vastavalt EN ISO 2553. Keevitusjoonised. (3 ak.t.).

1.4. Keevitusprotseduuride atesteerimise alused (4 ak.t.).

1.5. Keevitajate atesteerimise alused vastavalt EN ISO 9606-1 (3 ak.t.).

1.6. Teraste liigitamine vastavalt CEN ISO/TR 15608 (3 ak.t.).

1.7. Terasarruste keevitamine vastavalt EN ISO 17660. Terassarruste keevisliited. Nõuded keevitusprotseduuridele ja personalile. (6 ak.t.).

1.8. Keevitusmaterjalide käitlemine. Valiku põhimõtted. (3 ak.t.).

1.9. Keevituse temperatuurne režiim (2 ak.t.).

1.10. Standardi EN 1090-2 kvaliteedinõuded keevituskonstruktsioonidele (2 ak.t.).

1.11. Keevitustööde identifitseerimine ja jälgitavus. Keevitustööde päevik. (3 ak.t.).

1.11. Keevitustööde kontroll enne keevitamist, keevitamise ajal ja peale keevitamist. Kontrolli tulemuste dokumenteerimine (3 ak.t.).

1.12. Keevisliidete mittepurustava kontrolli meetodid (2 ak.t.).

1.13. Keevisliidete defektid ja nende klassifitseerimine. (3 ak.t).

1.14. Keevisliidete defektide parandamine (2 ak.t.).

1.15. Nõuded mittepurustava kontrolli personalile (1 ak.t.).

1.16. Visuaalse kontrolli töövõtted ja kasutatavad vahendid (3 ak.t.).

1.17. Kvaliteeditasemed vastavalt EN ISO 5817. Välisdefektide piirväärtused (4 ak.t.).

1.18. Visuaalse kontrolli tulemuste hndamine ja dokumenteerimine (3 ak.t.).

1.19. Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja nende kasutamine. Ohutusnõuded keevitamisel. (2 ak.t.).

2Harjutused (24 akadeemilist tundi)

Õppematerjalid:

1. Weldman koolituskeskuse õppematerjal.

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse:

1. Arvestatud iseseisvad tööd.

Väljastatavate tunnistuste loetelu:

 1. Weldman Koolituskeskuse tõend

Квалификация и опыт преподавателей:

1) Aleksandr Jezov, email: a.jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; keevitustehnoloog; praktiline kogemus 17 aastat; kogemus koolitajana 9 aastat.
2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 18 aastat, kogemus koolitajana 14 aastat.
3) Valerjan Kurkin; +372 5650 2898; keevitustehnoloog; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 10 aastat.
4) Vladislav Šrubkovski; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 17 aastat.
5) Vjatšeslav Merelaid; +372 5821 0169; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 4 aastat.
6) Dmitri Pereskokov; keevitusinstruktor; praktiline töökogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 3 aastat.

Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR


Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

Koolituskava kinnitamise kuupäev:           02.07.2018

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Календарь

Даты ближайших курсов:

 • 02.11.2020 — 13.11.2020
 • 16.11.2020 — 27.11.2020
 • 30.11.2020 — 11.12.2020
 • 14.12.2020 — 29.12.2020