135, 136 poolautomaatkeevitus – täiendkoolitus

 • Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi
 • Koolituse maksumus: 2440 EUR (sisaldab käibemaksu)
 • Väljastatavad dokumendid: Weldman Koolituskeskuse tunnistus
Lisainfo
Antud koolitus on ette nähtud isikutele, kes soovivad täiendada praktilised oskused poolautomaatkeevituses täis- ja täidistraadiga (protsessid 135 ja 136) järgnevaks sertifitseerimiseks vastavalt standardile EN ISO 9606 ja töötamiseks keevitustootmises.
Õppekava

Koolituse õppekava nimetus
135, 136 poolautomaatkeevitus – täiendkoolitus

Õppekavarühm
0715 – Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel
Eesti keel / Vene keel

Koolituse maht tundides
80 (1 akad. tund = 45 min)

 • 8 ak.t. – auditoorne õpe;
 • 72 ak.t. – praktika koolikeskkonnas.

Sihtgrupp ja selle kirjeldus
Isikud, kes soovivad täiendada praktilised oskused poolautomaatkeevituses ja valmistuda ette sertifitseerimiseks vastavalt EN ISO 9606 standardile.

Nõuded õpingute alustamiseks
Põhiharidus.

Koolituse eesmärk
Koolituse tulemusena on täiendatud poolautomaatkeevituse hoiakud ja praktilised oskused atesteerimiseks vastavalt EN ISO 9606 standardile ja töötamiseks keevitustootmises.

Õpiväljundid

 • tunneb poolautomaatkeevituse posti ülesehitust;
 • seadistab keevitusaparaadi;
 • rakendab tehnilist dokumentatsiooni (keevitusplaan, WPS);
 • valmistab ette ja koostab plaadi liited keevitamiseks;
 • tunneb juure keevitamise iseärasusi;
 • keevitab protsessidega 135 ja 136 plaadi nurkliited ruumilistes asendites PF ja PD;
 • keevitab protsessidega 135 ja 136 plaadi põkkliited ruumilistes asendites PC, PF ja PE;
 • tunneb keevitamisel esinevaid defekte;
 • korraldab oma töökoht ja kasutab ohutuid töövõtteid keevitamisel.

Õppemeetodid

 • Teoreetiline osa: ohutusalane juhendamine, auditoorne õpe Weldtech keskkonnas (www.weldtech.ee).

 • Praktiline osa: keevitamine töökojas instruktori juhendamisel.

Koolituskava struktuur ja sisu
1. Teoreetiline osa (8 akadeemilist tundi)

1.1. Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja ohutusnõuded keevitustööde teostamisel.

1.2. Poolautomaatkeevituse seadmete ülevaade.

1.3. Poolautomaatkeevituse tehnoloogia.

2. Praktiline osa (72 akadeemilist tundi)

2.1. Servade ettevalmistamine keevitamiseks. Keevisliidete koostamine.

2.2. Poolautomaatkeevituse aparaatide seadistamine.

2.3. Nurkliidete keevitamine asendites PF ja PD.

2.4. Põkkliidete keevitamine asendites PC, PF ja PE.

Õppekeskkond

Koolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides. Teoreetiline õpe viiakse läbi õpperuumideskasutades e-keskkonda Weldtech (www.weldtech.ee).  Praktiline õpe viiakse läbi keevitusseadmete, metallitöötlemiseks tööriistade ja abivahenditega varustatud töökodades. Ruumides on tagatud ventilatsioon, valgustus ja tuleohutus.
Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne iga koolituspäeva algust.

Igale koolitusel osalejale tagatakse tööriided ja keevitamisel kasutatavad isikukaitsevahendid.

Õppematerjalid

Weldman Koolituskeskuse õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid ja võttis osa vähemalt 50% õppetundidest.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse: teoreetiline test on sooritatud (testi tulemus on vähemalt 60%) ja hindamiseks keevitatud proovikehade (4 tk.) visuaalse kontrolli tulemused vastavad standardi EN ISO 5817, tase B nõuetele.

Väljastatavad dokumendid

Weldman Koolituskeskuse tunnistus.

Õpiväljundite mittesaavutamise korral väljastatakse tõend.

Nõuded koolitaja kompetentsile

 • tehniline eriharidus või praktiline kogemus keevitustootmises 3 aastat;
 • kogemus täiskasvanute koolitajana 1 aasta.

Koolitajate kvalifikatsioon ja kogemus

 • Aleksandr Ježov: kõrgharidus (MSc); diplomeeritud mehaanikainsener tase 7; koolitaja; praktiline kogemus alates 2003; kogemus täiskasvanute alates 2010;
 • Eduard Kimmari: kõrgharidus (PhD); volitatud mehaanikainsener tase 8; koolitaja; praktiline kogemus alates 2005; kogemus täiskasvanute alates 2010;
 • Dmitri Pereskokov: keskeriharidus; keevitusinstruktor; praktiline kogemus alates 2003; kogemus täiskasvanute alates 2017;
 • Vjatšeslav Merelaid: keskeriharidus; keevitusinstruktor; praktiline kogemus alates 2005; kogemus täiskasvanute alates 2018.

Koolituse maksumus

 • 2440 EUR (sisaldab käibemaksu)

Õppekava kinnitatud
Aleksandr Ježov
+372 5591 0671
info@weldman.ee
12.12.2023

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 01.07.2024 – 12.07.2024
 • 08.07.2024 – 19.07.2024
 • 15.07.2024 – 26.07.2024
 • 22.07.2024 – 02.08.2024