Keevitusroboti operaator

 • Koolituse maht – 80 akadeemilist tundi
 • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR
 • Väljastatavad dokumendid:
  1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus.
Lisainfo

Käesoleva koolituse raames õpetatakse keevitusroboti juhtimist ja käsitlemist kaasaegse roboti KUKA  baasil. Koolitus sobib keevitustootmise töötajatele (keevituskoordinaator, keevitaja, keevitusoperaator, tehnik jt.) ja isikutele, kes soovivad õppida kasutama keevitusroboteid.

Õppekava

Koolituse õppekava nimetus:

Keevitusroboti operaator

Õppekavarühm

Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel:

Eesti keel / vene keel

Koolituse maht tundides(1 akad. tund = 45 min)

80

s.h      – teoreetilise töö maht (veebipõhine): 

 – praktilise töö maht:

40

40

Sihtgrupp ja selle kirjeldus: keevitustootmise töötajad (keevituskoordinaator, keevitaja, keevitusoperaator, tehnik jt.) ja isikud, kes soovivad õppida kasutama keevitusroboteid

Nõuded õpingute alustamisekspõhiharidus

Koolituse eesmärk:

Võimaldada õppijal omandada ja täiendada teadmised kaasaegsete keevitusrobotite olemusest ja toimimisest ning oskused, mis tagavad roboti oskusliku ja ohutu kasutamise tootmises.

Õpiväljundid:

 • oskab lugeda WPS ja joonised keevisliidete tingmärkidega vastavalt EN ISO 2553;
 • oskab määrata keevisliidete ja -õmbluste tüübid, keevitusasendid ruumis; tunneb keevitusprotsesside tunnusnumbreid vastavalt EN ISO 4063;
 • oskab valmistada ette detailid keevitamiseks roboti abil;
 • oskab kasutada tööriistad ja vahendid keevisliidete koostamiseks;
 • tunneb keevitusoperaatori atesteerimise nõudeid vastavalt EN ISO 14732;
 • tunneb ja oskab korraldada töökoht, kasutada ohutuid töövõtteid robotkeevitusel;
 • tunneb robotsüsteemi struktuuri ja osasid;
 • tunneb robotkeevitusel kasutatavaid koordinaatsüsteeme;
 • oskab lugeda ja tõlgendada kontrolleri signaale;
 • oskab juhtida robotit erinevates töörežiimides;
 • oskab käivitada, redigeerida, arhiveerida ja taastada roboti juhtimisprogramme;
 • oskab kasutada roboti abi- ja kontrollfunktsioone;

Õppemeetodid:

Loeng; harjutusülesanded ja töö robotiga koolitaja juhendamisel.

Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

 1. Teoreetiline osa (40 ak.tundi)
 • KUKA robotiseeritud süsteemi struktuur ja funktsionaalsus
  • KUKA keevitusroboti mehaanika
  • Keevitusroboti KR C4 kontrolleri ülevaade
  • Keevitusroboti juhtimispult KUKA smartPAD
  • Keevitusroboti ohutustehnika
 • Roboti juhtimine
  • Kontrolleri signaalide lugemine ja tõlgendamine
  • Roboti töörežiimi valimine ja seadistamine
  • Roboti manipulaatori liikumised eraldi telgede suunas
  • Tööstusrobotite koordinaatsüsteemid
  • Roboti liikumine maailma koordinaatsüsteemis (WORLD)
  • Roboti liikumine tööriista koordinaatsüsteemis (TOOL)
  • Roboti liikumine baaskoordinaatsüsteemis (BASE)
  • Liikumatu tööriistaga süsteem
 • Roboti programmide teostamine
  • Initsialiseerimise käivitamine
  • Roboti programmide valimine ja käivitamine
 • Programmfailide töötlemine
  • Programmimoodulite käivitamine
  • Programmimoodulite redigeerimine
  • Programmide arhiveerimine ja taastamine
  • Programmide staatuse ja redigeerimise jälgimine log-faili järgi
 • Tehnoloogiliste pakettide kasutamine
  • KUKA.ArcTech tarkvara kasutamine
  • Roboti režiimide kuvamine
 • Kontrollfunktsioonide kasutamine
  • Signaalist sõltuvad funktsioonid

Roboti juhtimine automaatrežiimis

2Harjutused ja praktiline töö (40 akadeemilist tundi)

Õppematerjalid:

1. Weldman koolituskeskuse õppematerjal.

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse:

 1. Õppija on võtnud osa vähemalt 90% auditoorsest tööst.
 2. Arvestatud praktilise osa ülesanded.

Väljastatavate tunnistuste loetelu:

 1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus

Koolitajate kvalifikatsiooni ja kogemuse lühikirjeldus:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; keevitustehnoloog; praktiline kogemus 17 aastat; kogemus koolitajana 9 aastat.
2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 18 aastat, kogemus koolitajana 15 aastat.

3) Sergei Domnin; keevitusinstruktor; praktiline töökogemus 12 aastat, kogemus koolitajana 2 aastat.

Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR


Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

Koolituskava kinnitamise kuupäev:           11.05.2020

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 29.06.2020 – 10.07.2020
 • 06.07.2020 – 17.07.2020
 • 13.07.2020 – 24.07.2020
 • 20.07.2020 – 31.07.2020