Kapillaarkontroll, tase 2 (PT-2) – e-õpe

 • Koolituse maht – 50 akadeemilist tundi (32 TP).
 • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR.
 • Väljastatavad dokumendid: Weldman Koolituskeskuse tõend.
 • Tegemist on PT-2 pädevuseksamiks ettevalmistava koolitusega. Pädevuseksami eduka sooritamise korral väljastatakse PT-2 rahvusvaheline sertifikaat (EN ISO 9712 ja PED 2014/68/EL) kehtivusega 5 aastat.
 • Kursuse teoreetiline osa toimub e-õppe vormis spetsialiseeritud keskkonnas.
Lisainfo

Koolituse läbimise tulemusena osaleja saab õiguse osaleda PT-2 pädevuseksamil.

Spetsialiseeritud e-õppe keskkond võimaldab paindlikult planeerida oma õppeaega.

Õppekava

KOOLITUSE ÕPPEKAVA NIMETUS:

Kapillaarkontroll, tase 2 (PT-2) – e-õpe.

ÕPPEKAVARÜHM: 0715 – Mehaanika ja metallitöö

ÕPPEKEEL: Vene keel / Inglise keel

KOOLITUSE MAHT TUNDIDES:  50 (1 akad. tund = 45 min)

– teoreetiline õpe (e-õpe): 36

– praktika koolikeskkonnas: 14.

SIHTGRUPP:

Kvaliteedispetsialistid, tootmisspetsialistid, kvaliteedikontrolli personal.

NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS:

Põhiharidus.

NB! Eeldus pädevuseksamil osalemiseks: kinnitatud valdkondlik töökogemus vähemalt 4 kuud ja kehtiv nägemiskontrolli tõend (Jaeger test Nr.1, Ishihara colour test).

KOOLITUSE EESMÄRK:

Koolituse tulemusel õppija teadmised ja oskused vastavad kapillaarkontrolli tase 2 pädevuseksami nõuetele, mis tulenevad normatiivdokumentidest EN ISO 9712 ja PED 2014/68/EL.

ÕPIVÄLJUNDID:

 • Arvestab töökaitse ja tööohutuse nõuetega töö tegemisel;
 • Saab aru mittepurustava kontrolli personali atesteerimise põhimõtetest ja tunneb padevusnõudeid vastavalt EN ISO 9712;
 • Tunneb metallmaterjalidest toorikute saamise peamisi viise;
 • Tunneb peamisi keevitusprotsesse ja nende olemust, klassifitseerib keevitliiteid ja tunneb nende tsoone;
 • Eristab metallsete materjalide defektide tüüpe;
 • Eristab mittepurustava kontrolli meetodeid ja tunneb nende rakendusalad;
 • Tunneb kapillaarkontrolli tehnoloogiat ja selle etapid ning mõõdab parameetrid.
 • Kasutab seadmeid ja materjale kapillaarkontrolli teostamiseks;
 • Klassifitseerib kapillaarkontrolli käigus avastatud defektid;
 • Määrab normatiivdokumentatsiooni nõuded kontrollitavatele objektidele;
 • Hindab ja dokumenteerib kontrolli tulemused.

ÕPPEMEETODID:

Teoreetiline osa.

Praktika koolikeskkonnas.

KOOLITUSKAVA STRUKTUUR JA SISU:

 1. Teoreetiline osa (36 akadeemilist tundi)
 • Töökaitse ja tööohutus (2 t.).
 • Mittepurustava kontrolli personali atesteerimine (2 t.).
 • Metallsetest materjalidest toorikute saamise viisid (2 t.).
 • Põhilised keevitusprotsessid. Keevisliited. Keevisliite tsoonid (2 t.).
 • Metalltoodete defektide tüübid (2 t.).
 • Mittepurustava kontrolli meetodite ülevaade (2 t.).
 • Kapillaarkontrolli füüsikalised alused. Klassifitseerimine, rakendusalad (3 t.).
 • Kapillaarkontrolli meetodite parameetrid ja nende mõõtmine. Mõõdetavad karakteristikud ja defektide tunnused (2 t.).
 • Kapillaarkontrolli tehnoloogia (3 t.).
 • Põhilised kontrolliseadmed ja -materjalid (2 t.).
 • Põhiteave kontrolliobjektide kohta (3 t.).
 • Põhiliste defektide tüübid (3 t.).
 • Kontrollmeetodite kasutamise eripärad, peamised etapid (3 ak.t.).
 • Toote normatiivdokumentatsiooni põhisätted (2 ak.t.).
 • Kvaliteedi hindamine. Kvaliteedi hindamise normid. Aruandedokumentatsiooni vormistamine ja hoiustamine (3 ak.t.).
 1. Praktika koolikeskkonnas (14 akadeemilist tundi)
 • Töökoha kontrollvahendite, abivahendite ja kontrollobjekti instrumentide kontrolliks ettevalmistamine (2 ak.t.).
 • Seadmete seadistamine (2 ak.t.).
 • Kontrolli läbiviimine. Kontrolli tehnoloogiline protsess. Õppenäidistel mõõdetavate iseloomulike defektide määramine (4 ak.t.).
 • Kvaliteedi hindamine kontrolli tulemuste alusel, defektide tõlgendamine (2 ak.t.).
 • Kontrolli normatiivdokumentatsiooni vormistamine. Kontrolli tulemuste vormistamine. Kontrollitava objekti tehnilise seisundi hindamine (2 ak.t.).
 • Kontrolli normatiivdokumentatsiooni väljatöötamine (2 ak.t.).

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS:

Auditoorne ja praktiline osad toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides (esitlustehnika, kirjutamisvahendid, kontrollkehad, mõõtevahendid) arvestades töökaitse- ja ohutusnõudeid. Veebipõhine osa viiakse läbi spetsialiseeritud keskkonnas võimaldades õppijal paindlikult planeerida oma õppimisaega. Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne iga koolituspäeva algust.

ÕPPEMATERJALID:

Õppematerjalid elektroonkujul.

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on vastanud enesekontrolli küsimustikule.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

Tõend koolituse läbimise kohta.

NÕUDED KOOLITAJA KOMPETENTSILE:

Tehniline eriharidus; PT tase 2; kogemus PT alal vähemalt 5 aastat; kogemus täiskasvanute koolitajana 2 aastat.

KOOLITAJATE KVALIFIKATSIOONI LÜHIKIRJELDUS:

1) Vladimir Maklakov, email: info@afalina.ee; +372 5558 1550; rahvusvaheline keevitusinsener, rahvusvaheline keevitusinspektor, atesteeritud ekspert-eksamineerija mittepurustava kontrolli meetoditel, kogemus koolitajana alates 2006.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR

KOOLITUSKAVA KINNITAMISE KUUPÄEV:           06.02.2023

KOOLITUSKAVA KOOSTAJA: 

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 20.03.2023 – 31.03.2023
 • 03.04.2023 – 17.04.2023
 • 17.04.2023 – 28.04.2023
 • 02.05.2023 – 15.05.2023