PT-2 kapillaarkontroll

 • Koolituse maht: 50 akadeemilist tundi (32 TP).
 • Maksumus käibemaksuta: 2000 EUR; maksumus käibemaksuga: 2400 EUR.
 • Väljastatavad dokumendid: Weldman Koolituskeskuse tõend.
 • Tegemist on PT-2 pädevuseksamiks ettevalmistava koolitusega. Pädevuseksami eduka sooritamise korral väljastatakse PT-2 rahvusvaheline sertifikaat (EN ISO 9712 ja PED 2014/68/EL) kehtivusega 5 aastat.
 • Kursuse teoreetiline osa toimub e-õppe vormis spetsialiseeritud keskkonnas.
Lisainfo

Koolituse läbimise tulemusena osaleja saab õiguse osaleda PT-2 pädevuseksamil.

Spetsialiseeritud e-õppe keskkond võimaldab paindlikult planeerida oma õppeaega.

Õppekava

Koolituse õppekava nimetus
PT-2 kapillaarkontroll

Õppekavarühm
0715 – Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel
Vene keel / Inglise keel

Koolituse maht tundides
50 (1 akad. tund = 45 min)

 • 36 ak.t. – teoreetiline õpe (e-õpe);
 • 14 ak.t. – praktika koolikeskkonnas.

Sihtgrupp ja selle kirjeldus
Kvaliteedispetsialistid, tootmisspetsialistid, kvaliteedikontrolli personal.

Nõuded õpingute alustamiseks
Põhiharidus.
NB! Eeldus pädevuseksamil osalemiseks: kinnitatud valdkondlik töökogemus vähemalt 4 kuud ja kehtiv nägemiskontrolli tõend (Jaeger test Nr.1, Ishihara colour test).

Koolituse eesmärk
Koolituse tulemusel õppija teadmised ja oskused vastavad kapillaarkontrolli tase 2 pädevuseksami nõuetele, mis tulenevad normatiivdokumentidest EN ISO 9712 ja PED 2014/68/EL.

Õpiväljundid

 • Arvestab töökaitse ja tööohutuse nõuetega töö tegemisel;
 • Saab aru mittepurustava kontrolli personali atesteerimise põhimõtetest ja tunneb padevusnõudeid vastavalt EN ISO 9712;
 • Tunneb metallmaterjalidest toorikute saamise peamisi viise;
 • Tunneb peamisi keevitusprotsesse ja nende olemust, klassifitseerib keevitliiteid ja tunneb nende tsoone;
 • Eristab metallsete materjalide defektide tüüpe;
 • Eristab mittepurustava kontrolli meetodeid ja tunneb nende rakendusalad;
 • Tunneb kapillaarkontrolli tehnoloogiat ja selle etapid ning mõõdab parameetrid.
 • Kasutab seadmeid ja materjale kapillaarkontrolli teostamiseks;
 • Klassifitseerib kapillaarkontrolli käigus avastatud defektid;
 • Määrab normatiivdokumentatsiooni nõuded kontrollitavatele objektidele;
 • Hindab ja dokumenteerib kontrolli tulemused.

Õppemeetodid
1. Teoreetiline osa.
2. Praktika koolikeskkonnas.

Koolituskava struktuur ja sisu

 1. Teoreetiline osa (36 akadeemilist tundi)
 • Töökaitse ja tööohutus (2 t.)
 • Mittepurustava kontrolli personali atesteerimine (2 t.)
 • Metallsetest materjalidest toorikute saamise viisid (2 t.)
 • Põhilised keevitusprotsessid. Keevisliited. Keevisliite tsoonid (2 t.)
 • Metalltoodete defektide tüübid (2 t.)
 • Mittepurustava kontrolli meetodite ülevaade (2 t.)
 • Kapillaarkontrolli füüsikalised alused. Klassifitseerimine, rakendusalad (3 t.)
 • Kapillaarkontrolli meetodite parameetrid ja nende mõõtmine. Mõõdetavad karakteristikud ja defektide tunnused (2 t.)
 • Kapillaarkontrolli tehnoloogia (3 t.)
 • Põhilised kontrolliseadmed ja -materjalid (2 t.)
 • Põhiteave kontrolliobjektide kohta (3 t.)
 • Põhiliste defektide tüübid (3 t.)
 • Kontrollmeetodite kasutamise eripärad, peamised etapid (3 ak.t.)
 • Toote normatiivdokumentatsiooni põhisätted (2 ak.t.)
 • Kvaliteedi hindamine. Kvaliteedi hindamise normid. Aruandedokumentatsiooni vormistamine ja hoiustamine (3 ak.t.)
 1. Praktika koolikeskkonnas(14 akadeemilist tundi)
 • Töökoha kontrollvahendite, abivahendite ja kontrollobjekti instrumentide kontrolliks ettevalmistamine (2 ak.t.)
 • Seadmete seadistamine (2 ak.t.)
 • Kontrolli läbiviimine. Kontrolli tehnoloogiline protsess. Õppenäidistel mõõdetavate iseloomulike defektide määramine (4 ak.t.)
 • Kvaliteedi hindamine kontrolli tulemuste alusel, defektide tõlgendamine (2 ak.t.)
 • Kontrolli normatiivdokumentatsiooni vormistamine. Kontrolli tulemuste vormistamine. Kontrollitava objekti tehnilise seisundi hindamine (2 ak.t.)
 • Kontrolli normatiivdokumentatsiooni väljatöötamine (2 ak.t.)

Õppekeskkonna kirjeldus
Auditoorne ja praktiline osad toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides (esitlustehnika, kirjutamisvahendid, kontrollkehad, mõõtevahendid) arvestades töökaitse- ja ohutusnõudeid. Veebipõhine osa viiakse läbi spetsialiseeritud keskkonnas võimaldades õppijal paindlikult planeerida oma õppimisaega. Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne iga koolituspäeva algust.

Õppematerjalid
Õppematerjalid elektroonkujul.

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on vastanud enesekontrolli küsimustikule.

Väljastatavad dokumendid
Tõend koolituse läbimise kohta.

Nõuded koolitaja kompetentsile

 • Tehniline eriharidus;
 • PT tase 2;
 • Kogemus PT alal vähemalt 5 aastat;
 • Kogemus täiskasvanute koolitajana 2 aastat.

Koolitajate kvalifikatsioon
Vladimir Maklakov, email: info@afalina.ee; +372 5558 1550; rahvusvaheline keevitusinsener, rahvusvaheline keevitusinspektor, atesteeritud ekspert-eksamineerija mittepurustava kontrolli meetoditel, kogemus koolitajana alates 2006.

Koolituse maksumus

 • 2000 EUR – käibemaksuta;
 • 2400 EUR – käibemaksuga.

Õppekava kinnitatud
Aleksandr Ježov
+372 5591 0671
info@weldman.ee
06.02.2023

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 27.11.2023 – 08.12.2023
 • 11.12.2023 – 22.12.2023