Santehniku koolitus

 • Koolituse maht – 80 akadeemilist tundi
 • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR
 • Väljastatavad dokumendid:
  1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus
Lisainfo

Koolitus on ette nähtud isikutele, kes soovivad saada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused santehniliste tööde teostamiseks.

Õppekava

KOOLITUSE ÕPPEKAVA NIMETUS:

Santehniku koolitus

ÕPPEKAVARÜHM: 0732 – ehitus ja tsiviilrajatised

ÕPPEKEEL:  Vene keel

KOOLITUSE MAHT TUNDIDES:  80 ak. t. (1 ak. t. = 45 min)

s.h      – auditoorne töö: 20

 – praktika koolikeskkonnas: 60

– iseseisev töö: 0

SIHTGRUPP: 

Isikud, kes soovivad saada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused santehniliste tööde teostamiseks kasutades professionaalseid seadmeid.

NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS:  põhiharidus.

KOOLITUSE EESMÄRK:

Koolituse läbimise tulemusena oskab õppija paigaldada ja demonteerida torustikke, paigaldada, hooldada ja remontida santehnilisi seadmeid.

ÕPIVÄLJUNDID:

 • Tunneb ja rakendab santehniliste tööde ohutusnõuded, korraldab töökoht.
 • Hindab santehniliste tööriistade ja toodete kvaliteeti.
 • Otstarbekalt valib seadmeid ja materjale santehniliste tööde teostamiseks arvestades tehnilisi ja sanitaarnõudeid.
 • Monteerib veevarustuse, kütte- ja kanalisatsioonitorustikke.
 • Paigaldab santehnilisi seadmeid ja veearvesteid.
 • Määrab santehniliste süsteemide ja seadmete rikkeid ja parandab neid.

ÕPPEMEETODID:

Teoreetiline osa: loeng, instrueerimine.

Praktiline osa: töö instruktori juhendamisel.

KOOLITUSKAVA STRUKTUUR JA SISU:

 1. Teoreetiline osa (20 akadeemilist tundi)

1.1. Töökoha korraldus.

1.2. Ohutuse üldnõuded. Santehniliste tööde ohitisnõuded ja individuaalsed kaitsevahendid.

1.3. Materjalide ja seadmete ettevalmistamine. Santehniliste tööriistade kasutamine.

1.4. Torude ettevalmistamine ja ühendamine.

1.5. Torude jootmine ja keevitamine.

1.6. Veearvesti paigaldamine. Segisti paigaldamine.

1.7. Kütteradiaatori paigaldamine ja küttesüsteemiga ühendamine.

1.8 Hüdrofoori paigaldamine ja ühendamine veevõrguga. Hüdrofoori ekspluatatsioon.

1.9 Kaasaegsed torusüsteemid. Kütte- ja kanalisatsioonisüsteemid, santehnilised tooted.

 1. Praktiline osa (60 akadeemilist tundi)

Töökoha, seadmete ja tööriistade ettevalmistamine. Tööriistade kasutamine. Torude ettevalmistamine ja ühendamine erinevate meetoditega. Torude jootmine ja keevitamine. Veearvesti paigaldamine. Segisti paigaldamine ja vahetamine. Hüdrofoori paigaldamine ja veevõrguga ühendamine.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS:

Koolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides. Teoreetiline õpe viiakse läbi kirjutamisvahendite ja esitlustehnikaga varustatud ruumides.  Praktiline õpe viiakse läbi tööriistade ja abivahenditega varustatud ruumides. Ruumides on tagatud ventilatsioon, valgustus ja tuleohutus.
Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne iga koolituspäeva algust.

Igale koolitusel osalejale tagatakse tööriided ja keevitamisel kasutatavad  isikukaitsevahendid.

ÕPPEMATERJALID:

 1. Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS:

Õpingud loetakse lõpetatuks kui osaleja võttis osa vähemalt 50% õppetundidest.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

 1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus.

NÕUDED KOOLITAJA KOMPETENTSILE:

Tehniline eriharidus või santehniliste tööde kogemus 3 aastat; kogemus täiskasvanute koolitajana 1 aasta.

KOOLITAJATE KVALIFIKATSIOONI LÜHIKIRJELDUS:

1) Jevgeni Polgorodnik; santehniliste tööde spetsialist; praktiline kogemus 19 aastat; kogemus koolitajana 4 aastat.
2) Sergei Kononov; instruktor; praktiline kogemus 45 aastat; kogemus koolitajana 36 aastat.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR

KOOLITUSKAVA KINNITATUD:           22.07.2022

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 28.11.2022 – 09.12.2022
 • 05.12.2022 – 16.12.2022
 • 12.12.2022 – 23.12.2022
 • 19.12.2022 – 06.01.2023