Keevitustootmise töötaja täiendkoolitus (e-õpe)

 • Koolituse maht – 80 akadeemilist tundi
 • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR
 • Väljastatavad dokumendid:
  1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus
 • Antud koolitus toimub e-õppena Weldman OÜ poolt väljaarendatud tarkvara abil (lähemalt vaata www.weldman.ee).
Lisainfo

Antud koolitus on ette nähtud keevitustootmises hõivatud töötajatele ning isikutele, kes plaanivad töötada antud valdkonnas.

Õppekava

Koolituse õppekava nimetus:

Keevitustootmise töötaja täiendkoolitus (e-õpe)

Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel: Eesti keel / Vene keel

Koolituse maht tundides:  80 (1 akad. tund = 45 min)

s.h      – veebipõhine loeng: 64 ak.t.

 – individuaalsed ülesanded: 16 ak.t.

Sihtgrupp ja selle kirjeldus: Keevitustootmises hõivatud töötajad ning isikud, kes plaanivad töötada antud valdkonnas.

Nõuded õpingute alustamiseks:  põhiharidus.

Koolituse eesmärk:

Võimaldada õppijal omandada teadmised tänapäeva keevitustootmise nõuetest ja hoiakutest.

Õpiväljundid:

 • oskab lugeda keevitusjoonised ja keevitustootmise töödokumentatsiooni;
 • tunneb keevisliidete ja -õmbluste tüübid ja oskab neid määrata;
 • saab aru põhiliste elektrikaarkeevituse protsesside olemusest ja rakendamisest
 • tunneb nõuded keevituspersonali kvalifikatsioonile
 • oskab lugeda keevitaja sertifikaate ja määrata atesteerimisulatust;
 • tunneb keevitustootmises kasutatavate teraste põhiliigid ja nende tähistamist
 • tunneb elektrikaarkeevitusel kasutatavaid keevitusmaterjale ja oskab neid valida;
 • oskab hinnata teraste keevitatavust
 • saab aru keevitustööde jälgitavuse põhimõtetest ja oskab tagada tootmises;
 • oskab kontrollida keevituse temperatuurset režiimi vastavalt EN ISO 13916 nõuetele;
 • tunneb kvaliteedinõudeid keevisliidetele vastavalt EN ISO 5817;
 • tunneb ja oskab eristada keevisliidete põhilisi pinnadefekte;
 • tunneb keevitusdefekte parandamismeetodeid;
 • tunneb nõudeid keevituskonstruktsioonide kuju- ja joonmõõtmete tolerantsidele;
 • tunneb ja oskab korraldada töökoht, kasutada ohutuid töövõtteid keevitamisel.

Õppemeetodid:

Veebipõhine loeng, individuaalsed ülesanded.

Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

1. Teoreetiline osa (64 akadeemilist tundi)

1.1. Keevitusjooniste lugemine (2 ak.t.)

1.2. Keevisliited ja-õmblused. Keevisõmbluste liigid ja nende tähistamine keevitusdokumentatsioonis (2 ak.t.)

1.3. Keevisõmbluste ja -liidete tähistamine joonistel vastavalt EN ISO 2553 (2 ak.t.)

1.4. Keevisõmbluste ruumilised asendid (1 ak.t.)

1.5. Keevisliidete ettevalmistamine keevitamiseks. EN ISO 9692 soovitused. Õõnesprofiilide hargmikliidete koostamine keevitamiseks (4 ak.t.)

1.6. Keevisliidete koostamine ja koostamise kontroll. Ajutised kinnitused. Traagelõmblused (3 ak.t.)

1.7. Terase liigid. Teraste tähistamine (4 ak.t.)

1.8. Teraste keevitamise iseärasused. Teraste keevitatavus (4 ak.t.)

1.9. Põhimaterjali sisendkontroll, ladustamine ja identifitseerimine (2 ak.t.)

1.10. Keevitajate atesteerimine vastavalt EN ISO 9606-1. Keevitaja sertifikaadi lugemine (3 ak.t.)

1.11. Elektrikaarkeevituse protsesside olemus. Eelised, puudused, rakendusvaldkonnad (4 ak.t.)

1.12. Elektrikaarkeevitusel kasutatavad seadmed. (4 ak.t.)

1.13. Keevitamisel kasutatavad materjalid ja nende valiku põhimõtted. Keevitusmaterjalide tähistamine (3 ak.t.)

1.14. Keevitusmaterjalide käsitsemine (1 ak.t.)

1.15. Keevitusrežiimi parameetrid. Temperatuurne režiim (2 ak.t.)

1.16. Eelkuumutus- ja läbimitevahelise temperatuuri tagamine ja mõõtmine vastavalt EN ISO 13916 (1 ak.t.)

1.17. Järelevalve enne keevitamist ja keevitamise ajal (1 ak.t.)

1.18. Keevisliidete kontrolli meetodid. Keevisliidete kontroll peale keevituse lõpetamist (2 ak.t.)

1.19. Keevisõmbluste mõõtmine ja mõõtevahendid (2 ak.t.)

1.20. Keevisliidete defektid. Defektide piirväärtused vastavalt EN ISO 5817 (6 ak.t.)

1.21. Keevitusdefektide parandamine (2 ak.t)

1.22. Keevituskonstruktsioonide kuju- ja joonmõõtmete tolerantsid (2 ak.t.)

1.23. Keevitustootmise dokumentatsioon. WPS, keevitusplaan, keevitustööde päevik (4 ak.t.)

1.24. Keevitustööde jälgitavuse tagamine (1 ak.t.)

1.25. Töökoha korraldamine, individuaalsed kaitsevahendid ja ohutusnõuded keevitustööde teostamisel (2 ak.t.)

2. Individuaalsed ülesanded (16 ak.t.)

Õppematerjalid:

 1. Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid (arvestatud individuaalsed ülesanded).

Väljastatavate tunnistuste loetelu:

 1. Weldman Koolituskeskuse tõend

Koolitajate kvalifikatsiooni ja kogemuse lühikirjeldus:

Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; kõrgharidus (tootmise juhtimine ja planeerimine); keevitustehnoloog; praktiline kogemus 17 aastat; kogemus koolitajana 9 aastat.

Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; kõrgharidus (materjalitehnika); rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 14 aastat.

Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR

Koolituskava kinnitamise kuupäev:           27.03.2020

Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 02.11.2020 – 13.11.2020
 • 16.11.2020 – 27.11.2020
 • 30.11.2020 – 11.12.2020
 • 14.12.2020 – 29.12.2020