Keevitustööde koordinaator

 • Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi (32,4 TP)
 • Koolituse maksumus: 2440 EUR (sisaldab käibemaksu)
 • Väljastatavad dokumendid: Weldman Koolituskeskuse tunnistus
Lisainfo

Koolituse õppekava koostamise aluseks on standard EVS-EN ISO 14731 ja Euroopa Liidu Nõukogu soovitus 2017/C 189/03.

Õppekava
Koolituse õppekava nimetus

Keevitustööde koordinaator

Õppekavarühm

0715 – Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel

Eesti keel, vene keel

Koolituse maht tundides

40 ak.t. / 32,4 TP (1 akad. tund = 45 min) – auditoorne õpe.

Sihtgrupp ja selle kirjeldus

Isikud, kes soovivad omandada kompetentsi keevitustööde koordineerimiseks vastavalt standardile EN ISO 14731. Kompetentsi tase (B, S või C) määratakse individuaalselt sõltuvalt osaleja hariduse tasemest ja kogemusest ning juhindudes EN ISO 14731 standardi Lisas A ja Euroopa Liidu Nõukogu soovituses 2017/C 189/03 toodust.

Nõuded õpingute alustamiseks

4-aastane praktilise töötamise kogemus metallkonstruktsioonide tootmises.

Koolituse eesmärk

Koolituse tulemusel õppija oskab korraldada ja koordineerida keevitustöid vastavalt EN ISO 14731 standardi nõuetele.

Õpiväljundid

 • teostab projekti tehnilise ülevaate ning analüüsib ja dokumenteerib selle tulemused;
 • defineerib nõudeid alltöövõtjatele ja kontrollib nende täitmist;
 • korraldab ja tagab keevituspersonali kvalifikatsiooni kehtivust;
 • korraldab keevitustootmises kasutatavate seadmete ja mõõtevahendite korrashoiu ja valideerimist/kalibreerimist;
 • kavandab keevitustootmist arvestades projekti nõudeid ja konstruktsiooni(de) eripära;
 • hindab atesteeritud keevitusprotseduuride olemasolu ja sobivust projektile;
 • töötab välja ja rakendab keevituspersonali tööjuhendid;
 • tagab keevitusmaterjalide sobivuse, nõuetekohase tarne ja hoiustamise vastavalt tootja nõuetele;
 • tunneb keevitustootmises kasutatavatele põhimaterjalidele esitatavad nõuded ja tagab nende täitmise;
 • tagab materjalide identifitseerimise ja jälgitavuse nõudeid;
 • rakendab keevitustööde järelevalve meetmed enne keevitustööde algust, keevitustööde ajal ja peale keevitustööde lõpu;
 • korraldab keevituskonstruktsiooni termotöötluse vastavalt atesteeritud tehnoloogiale;
 • haldab keevitustootmise mittevastavused ja rakendab korrigeerivad ja ennetavad meetmed;
 • tagab keevitustööde identifitseerimise ja jälgitavuse;
 • tagab keevitustootmise dokumentatsiooni vastavust projekti ja standardite nõuetele;
 • tagab tervisekaitse ja ohutusnõuete täitmise keevitustööde teostamisel.

Õppemeetodid

Loeng, arutelu, harjutused.

Koolituskava struktuur ja sisu

Teoreetiline osa (40 akadeemilist tundi)

 • EN ISO 3834 standarditele vastav tootmisohje süsteem. Keevitustööde koordinaatori roll, ülesanded ja kohustused.
 • Keevisliited ja -õmblused. Keevitusjoonised ja keeviste tähistamine joonistel vastavalt EN ISO 2553 standardile.
 • Põhi-, keevitusmaterjalid ja nende tähistamine. Põhimaterjalide rühmitamine vastavalt CEN ISO/TR 15608.
 • Keevitatavus ja selle tagamine.
 • Keevitustööde planeerimine.
 • Keevitustootmises kasutatavad seadmed, vahendid ja rakised. Hooldus, kalibreerimine ja taatlemine.
 • Keevitustööde järelevalve enne keevitamist, keevitamise ajal ja peale keevitamist vastavalt EN ISO 3834.
 • Keevitustehnoloogia ja -personali atesteerimine. Keevitusprotseduuri spetsifikaat WPS ja selle koostamine.
 • Identifitseerimine ja jälgitavuse tagamine keevitustootmises. Keevitusdokumentatsiooni haldamine.
 • Keevituskonstruktsioonide vastavushindamine. Mittevastavused keevitustootmises.
 • Keevisliidete purustava ja mittepurustava kontrolli meetodid.
 • Keevisõmbluste kvaliteeditasemed. Keevitusdefektid ja nende klassifitseerimine. Keevitustööde kvaliteedi tagamine.
 • Töökaitse ja ohutustehnika keevitustööde teostamisel.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides. Auditoorne õpe viiakse läbi esitlustehnikaga varustatud ruumides ja/või Google Meet keskkonnas. Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne iga koolituspäeva algust.

Õppematerjalid

Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse:

 1. Arvestatud praktilised ülesanded (4 tk.).
 2. Teoreetiline eksam on sooritatud (tulemus on vähemalt 60%).

Väljastatavad dokumendid
Weldman Koolituskeskuse tunnistus (Keevitustööde koordinaator).

Õpiväljundite mittesaavutamise korral tunnistuse asemel väljastatakse tõend.

Nõuded koolitaja kompetentsile
Kõrgharidus/rakenduskõrgharidus. Kogemus täiskasvanute koolitajana vähemalt 4 aastat.

Koolitajate kvalifikatsioon

 • Aleksandr Jezov: kõrgharidus (MSc); diplomeeritud mehaanikainsener tase 7; keevitustehnoloog; praktiline kogemus alates 2003; kogemus täiskasvanute koolitajana alates 2010.;
 • Eduard Kimmari; kõrgharidus (PhD); volitatud mehaanikainsener tase 8; keevitusinsener; praktiline kogemus alates 2005, kogemus täiskasvanute koolitajana alates 2010.

Koolituse maksumus

2440,00 EUR (sisaldab käibemaksu).

Õppekava kinnitatud
Aleksandr Ježov
+372 5591 0671
info@weldman.ee
20.02.2024

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 20.05.2024 – 14.06.2024
 • 03.06.2024 – 28.06.2024
 • 01.07.2024 – 26.07.2024