Keevitaja baaskoolitus – keevitusprotsessid 111, 135, 136, 141

 • Koolituse maht – 160 akadeemilist tundi
 • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR
 • Väljastatavad dokumendid:
  1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus
Lisainfo

Antud koolitus on ette nähtud isikutele, kes soovivad saada teoreetilised teadmised ja praktilised esmaoskused elektrikaarkeevituse põhiprotsessides  (käsikaarkeevitus, poolautomaatkeevitus ja argoonkeevitus) vajalikud keevitaja sertifikaatide taotlemiseks ja töötamiseks keevitustootmises. Õppekava vastab 3. taseme keevitaja kutsestandardile.

Õppekava

KOOLITUSE ÕPPEKAVA NIMETUS:

Keevitaja baaskoolitus – keevitusprotsessid 111, 135, 136, 141

ÕPPEKAVARÜHM: 0715 Mehaanika ja metallitöö

ÕPPEKEEL: Eesti keel / Vene keel

KOOLITUSE MAHT TUNDIDES:  160 (1 akad. tund = 45 min)

 – praktika koolikeskkonnas: 134

– iseseisev töö: 26

SIHTGRUPP: Isikud, kes soovivad saada teoreetilised teadmised ja praktilised esmaoskused elektrikaarkeevituse põhiprotsessides – käsikaarkeevitus, poolautomaatkeevitus ja argoonkeevitus.

NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS:  põhiharidus.

KOOLITUSE EESMÄRK:

Koolituse läbimise tulemusena on õppijal keevitaja 3. taseme kutsestandardile (www.kutsekoda.ee) vastavad teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada keevitustootmisega tegelevates ettevõtetes.

ÕPIVÄLJUNDID:

 • loeb ja kasutab oma töös WPSe, tööjuhendeid ja tööjooniseid
 • saab aru keevisliidete tähistamisest joonistel vastavalt EN ISO 2553;
 • määrab keevisliidete ja -õmbluste tüübid; tunneb keevitusprotsesside tunnusnumbreid vastavalt EN ISO 4063; tunneb kvaliteedinõudeid keevisliidetele vastavalt EN ISO 5817;
 • tunneb keevitaja atesteerimisprotsessi ja oskab määrata atsteerimisulatust;
 • saab aru elektrikaarkeevituse protsesside olemusest ja arvestab sellega oma töös;
 • tunneb terase liigid, margitähised ja teraste keevitatavuse iseärasusi;
 • valib elektrikaarkeevitusel kasutatavaid keevitusmaterjale vastavalt keevitatavale materjalile;
 • valib, seadistab ja kasutab keevitusseadmeid ja abivahendeid;
 • teostab keevitusseadmete ja abivahendite igapäevast hooldust;
 • valdab 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsesside keevitustehnikat;
 • kontrollib keevituse temperatuurset režiimi vastavalt EN ISO 13916 nõuetele;
 • tunneb keevitatavate detailide käitlemist enne keevitust, keevitamise ajal ja peale keevitust ning rakendab ja kontrollib seda oma töös;
 • tunneb ja eristab keevisliidete põhilisi defekte ning rakendab vastavaid parandamismeetodeid;
 • tunneb plaatide (protsessid 111, 135, 136) ja torude (protsess 141) põkkõmbluse juureläbimi keevitamise iseärasusi alumises (PA) ruumilises asendis;
 • koostab ja keevitab 111, 135, 136 keevitusprotsessidega plaatide põkkõmblused ja 141 protsessiga torude põkkõmblused alumises (PA) ruumilises asendis kvaliteeditasemele EN ISO 5817 C;
 • koostab ja keevitab 111, 135, 136 keevitusprotsessidega plaatide nurkõmblused alumises (PB) ja vertikaalasendis (PF) ja 141 protsessiga torude nurkõmblused alumises (PB) asendis kvaliteeditasemele EN ISO 5817 C.
 • korraldab oma töökoht ja kasutab ohutuid töövõtteid keevitamisel.

ÕPPEMEETODID:

Teoreetiline osa: iseseisev õppimine, instrueerimine.

Praktiline osa: töö instruktori juhendamisel.

KOOLITUSKAVA STRUKTUUR JA SISU:

 1. Teoreetiline osa (32 akadeemilist tundi)
 • Keevitusjooniste, WPSi ja tööjuhendite lugemine (2 ak.t.)
 • Keevisõmbluste ja -liidete tähistamine joonistel vastavalt EN ISO 2553 (2 ak.t.)
 • Keevitajate atesteerimine vastavalt EN ISO 9606-1 (1 ak.t.)
 • Terase liigid ja tähistamine. Teraste keevitatavus ja selle tagamine (4 ak.t.)
 • Identifitseerimine ja jälgitavus keevitustootmises (2 ak.t.)
 • Elektrikaarkeevituse protsesside olemus. Eelised, puudused, rakendusvaldkonnad (4 ak.t.)
 • Elektrikaarkeevitusel kasutatavad seadmed ja nende seadistamine. Seadmete ja keevitamisel kasutatavate vahendite hooldus (4 ak.t.)
 • Keevitamisel kasutatavad materjalid ja nende määramise põhimõtted (2 ak.t.)
 • Keevituse temperatuurne režiim (1 ak.t.)
 • Keevisliidete põhilised defektid (2 ak.t.)
 • Keevitustööde järelevalve. Keevisliidete kontrolli meetodid (2 ak.t.)
 • Keevitusdefektide parandamine (2 ak.t)
 • Keevitus- ja abitöövahendite valimine ja kasutamine (1 ak.t.)
 • Töökoha korraldamine (1 ak.t.)
 • Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja ohutusnõuded keevitustööde teostamisel (2 ak.t.)
 1. Praktiline osa (128 akadeemilist tundi)

Keevisliidete (plaatide nurk- ja põkkliited) koostamine keevitamiseks. Servade ettevalmistamine keevitamiseks.
Keevitusaparaatide seadistamine. Kaare süütamine 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega. Nurk- ja põkkõmbluste keevitamine 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega. Hindamiseks proovikehade keevitamine (põkk- (asend PA) ja nurkõmblused (asend PF), protsessid 111, 135, 136, 141).

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS:

Koolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides. Teoreetiline õpe viiakse läbi kirjutamisvahendite ja esitlustehnikaga varustatud ruumides.  Praktiline õpe viiakse läbi keevitusseadmete, metallitöötlemiseks tööriistade ja abivahendite varustatud ruumides. Ruumides on tagatud ventilatsioon, valgustus ja tuleohutus.
Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne iga koolituspäeva algust.

Igale koolitusel osalejale tagatakse tööriided ja keevitamisel kasutatavad  isikukaitsevahendid.

ÕPPEMATERJALID:

 1. Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.
 2. Fronius International WBA õppematerjal.

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid ja võttis osa vähemalt 50% õppetundidest.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse: teoreetiline test on sooritatud (testi tulemus on vähemalt 60%) ja hindamiseks keevitatud kaheksa proovikehade visuaalse kontrolli tulemused vastavad standardi EN ISO 5817, tase C nõuetele.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

 1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus (õpiväljundite saavutamise korral); õpiväljundite mittesaavutamise korral väljastatakse tõend.

NÕUDED KOOLITAJA KOMPETENTSILE:

Tehniline eriharidus või praktiline kogemus keevitustootmises 3 aastat; kogemus täiskasvanute koolitajana 1 aasta.

KOOLITAJATE KVALIFIKATSIOONI LÜHIKIRJELDUS:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; keevitustehnoloog; praktiline kogemus 18 aastat; kogemus koolitajana 10 aastat.
2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 17 aastat.
3) Valerjan Kurkin; +372 5650 2898; keevitustehnoloog; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 12 aastat.
4) Vjatšeslav Merelaid; +372 5821 0169; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 6 aastat.
5) Dmitri Pereskokov; keevitusinstruktor; praktiline töökogemus 17 aastat, kogemus koolitajana 5 aastat.
6) Sergei Domnin; keevitusinstruktor; praktiline kogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 4 aastat.
7) Vladislav Semõkin; keevitusinstruktor; praktiline kogemus 25 aastat, kogemus koolitajana 2 aastat.
8) Andrei Morozenko; keevitusinstruktor; keskeriharidus, praktiline kogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 2 aastat.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR

KOOLITUSKAVA KINNITAMISE KUUPÄEV:           07.06.2017

KOOLITUSKAVA KOOSTAJA: 

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 20.03.2023 – 12.04.2023
 • 27.03.2023 – 19.04.2023
 • 03.04.2023 – 26.04.2023
 • 10.04.2023 – 03.05.2023