135, 136, 111, 141 – keevitaja baaskoolitus

 • Koolituse maht: 120 akadeemilist tundi
 • Koolituse maksumus: 2440 EUR (sisaldab käibemaksu)
 • Väljastatavad dokumendid: Weldman Koolituskeskuse tunnistus
Lisainfo

Antud koolitus on ette nähtud isikutele, kes soovivad saada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused elektrikaarkeevituse põhiprotsessides (135, 136 poolautomaatkeevitus, 111 käsikaarkeevitus ja 141 argoonkeevitus) vajalikud keevitaja atesteerimiseks vastavalt standardile EN ISO 9606. Õppekava koostamise aluseks on keevitaja kutsestandard, tase 3 (www.kutsekoda.ee).

Õppekava
Õppekava nimetus
111, 135, 136, 141 – keevitaja baaskoolitus

Õppekavarühm
0715 Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel
Eesti keel / vene keel

Koolituse maht
120 ak.t. (1 ak. tund = 45 min.)

 • 96 ak.t. – praktika koolikeskkonnas;
 • 24 ak.t. – auditoorne õpe.

Sihtgrupp
Isikud, kes soovivad saada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused elektrikaarkeevituse põhiprotsessides – käsikaarkeevitus, poolautomaatkeevitus ja argoonkeevitus.

Nõuded õpingute alustamiseks
Põhiharidus.

Koolituse eesmärk
Koolituse läbimise tulemusena on omandatud oskused ja hoiakud, vajalikud töötamiseks keevitustootmise ettevõtetes.

Õpiväljundid

 • loeb ja kasutab oma töös WPSe;
 • saab aru keevisliidete tähistamisest joonistel vastavalt EN ISO 2553;
 • määrab keevisliidete ja -õmbluste tüübid; tunneb keevitusprotsesside tunnusnumbreid vastavalt EN ISO 4063; tunneb kvaliteedinõudeid keevisliidetele vastavalt EN ISO 5817;
 • loeb keevitaja sertifikaati vastavalt EN ISO 9606-1;
 • saab aru elektrikaarkeevituse protsesside olemusest ja arvestab sellega oma töös;
 • tunneb terase S355 margitähist ja kasutusalad;
 • valib elektrikaarkeevitusel kasutatavaid keevitusmaterjale vastavalt keevitatavale materjalile;
 • valib, seadistab ja kasutab keevitusseadmeid ja abivahendeid;
 • teostab keevitusseadmete ja abivahendite igapäevast hooldust;
 • valdab 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsesside keevitustehnikat;
 • kontrollib keevituse temperatuurset režiimi vastavalt EN ISO 13916 nõuetele;
 • tunneb keevitatavate detailide käitlemist enne keevitust, keevitamise ajal ja peale keevitust ning rakendab ja kontrollib seda oma töös;
 • tunneb ja eristab keevisliidete põhilisi defekte ning rakendab vastavaid parandamismeetodeid;
 • tunneb plaatide (protsessid 111, 135, 136) ja torude (protsess 141) põkkõmbluse juureläbimi keevitamise iseärasusi alumises (PA) ruumilises asendis;
 • koostab ja keevitab 111, 135, 136 keevitusprotsessidega plaatide põkkõmblused ja 141 protsessiga torude põkkõmblused alumises (PA) ruumilises asendis kvaliteeditasemele EN ISO 5817 C;
 • koostab ja keevitab 111, 135, 136 keevitusprotsessidega plaatide nurkõmblused alumises (PB) ja vertikaalasendis (PF) ja 141 protsessiga torude nurkõmblused alumises (PB) asendis kvaliteeditasemele EN ISO 5817 C;
 • korraldab oma töökoht ja kasutab ohutuid töövõtteid keevitamisel.

Õppemeetodid
Teoreetiline osa: ohutusalane juhendamine, auditoorne õpe Weldtech keskkonnas (www.weldtech.ee).
Praktiline osa: keevitamine õppetöökojas instruktori juhendamisel.

Koolituskava struktuur ja sisu
1. Teoreetiline osa (24 akadeemilist tundi)

 • Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja ohutusnõuded keevitustööde teostamisel;
  WPSi lugemine.
 • Keevisõmbluste ja -liidete tähistamine joonistel vastavalt EN ISO 2553.
 • Keevitajate atesteerimine vastavalt EN ISO 9606-1.
 • Süsinikteras ja selle tähistamine. Teraste keevitatavuse tagamine.
 • Elektrikaarkeevituse protsesside olemus.
 • Elektrikaarkeevitusel kasutatavad seadmed ja nende seadistamine. Seadmete ja keevitamisel kasutatavate vahendite hooldus.
 • Keevitamisel kasutatavad materjalid ja nende määramise põhimõtted.
 • Keevituse temperatuurne režiim.
 • Keevisliidete põhilised defektid.
 • Keevitusdefektide parandamine.
 • Töökoha korraldamine.

2. Praktiline osa (96 akadeemilist tundi)

 • Servade ettevalmistamine keevitamiseks. Keevisliidete (nurk- ja põkkliited) koostamine keevitamiseks.
 • Keevitusaparaatide seadistamine. Kaare süütamine. Nurk- ja põkkõmbluste keevitamine protsessidega 135, 136, 111 ja 141 ruumilistes asendites PA, PB ja PF.
 • Hindamiseks proovikehade keevitamine protsessidega 135, 136, 111 ja 141, põkkõmblused (PA asend) ja nurkõmblused (PB, PF asendid).

Õppekeskkond

Koolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides. Teoreetiline õpe viiakse läbi õpperuumides kasutades e-keskkonda Weldtech (www.weldtech.ee).  Praktiline õpe viiakse läbi keevitusseadmete, metallitöötlemiseks tööriistade ja abivahenditega varustatud töökodades. Ruumides on tagatud ventilatsioon, valgustus ja tuleohutus.
Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne iga koolituspäeva algust.

Igale koolitusel osalejale tagatakse tööriided ja keevitamisel kasutatavad isikukaitsevahendid.

Õppematerjalid
Weldman Koolituskeskuse õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

 • Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid ja võttis osa vähemalt 50% õppetundidest;
 • Õpiväljundite saavutatust hinnatakse: teoreetiline test on sooritatud (testi tulemus on vähemalt 60%) ja hindamiseks keevitatud proovikehade (8 tk.) visuaalse kontrolli tulemused vastavad standardi EN ISO 5817, tase C nõuetele.

Väljastatavad dokumendid
Weldman Koolituskeskuse tunnistus.

Õpiväljundite mittesaavutamise korral väljastatakse tõend.

Nõuded koolitaja kompetentsile

 • Keskeriharidus ja praktiline kogemus keevitustootmises 3 aastat;
 • Kogemus täiskasvanute koolitajana 1 aasta.

Koolitajate kvalifikatsioon ja kogemus

 • Aleksandr Ježov: kõrgharidus (MSc); diplomeeritud mehaanikainsener tase 7; koolitaja; praktiline kogemus alates 2003; kogemus täiskasvanute alates 2010;
 • Eduard Kimmari: kõrgharidus (PhD); volitatud mehaanikainsener tase 8; koolitaja; praktiline kogemus alates 2005; kogemus täiskasvanute alates 2010;
 • Dmitri Pereskokov: keskeriharidus; keevitusinstruktor; praktiline kogemus alates 2003; kogemus täiskasvanute alates 2017;
 • Vjatšeslav Merelaid: keskeriharidus; keevitusinstruktor; praktiline kogemus alates 2005; kogemus täiskasvanute alates 2018.

Koolituse maksumus

 • 2440 EUR (sisaldab käibemaksu)

Õppekava kinnitatud
Aleksandr Jezov
+372 5591 0671
info@weldman.ee
12.12.2023

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 01.07.2024 – 19.07.2024
 • 08.07.2024 – 26.07.2024
 • 15.07.2024 – 02.08.2024
 • 22.07.2024 – 09.08.2024