Keevitaja baaskoolitus – keevitusprotsessid 111, 135, 136, 141

 • Koolituse maht – 160 akadeemilist tundi
 • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR
 • Väljastatavad dokumendid:
  1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus
Lisainfo

Antud koolitus on ette nähtud isikutele, kes soovivad saada teoreetilised teadmised ja praktilised esmaoskused elektrikaarkeevituse põhiprotsessides  (käsikaarkeevitus, poolautomaatkeevitus ja argoonkeevitus) vajalikud keevitaja sertifikaatide taotlemiseks ja töötamiseks keevitustootmises.

Õppekava

Koolituse õppekava nimetus:

Keevitaja baaskoolitus – keevitusprotsessid 111, 135, 136, 141

Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel: Eesti keel / Vene keel

Koolituse maht tundides:  160 (1 akad. tund = 45 min)

s.h      – teoreetilise töö maht: 32

 – praktilise töö maht: 128

Sihtgrupp ja selle kirjeldus: Isikud, kes soovivad saada teoreetilised teadmised ja praktilised esmaoskused elektrikaarkeevituse põhiprotsessides – käsikaarkeevitus, poolautomaatkeevitus ja argoonkeevitus.

Nõuded õpingute alustamiseks:  Vestlus, põhiharidus.

Koolituse eesmärk:

Võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada keevitustootmisega tegelevates ettevõtetes.

Õpiväljundid:

 • oskab lugeda WPSi, tööjuhendid ja tööjoonised keevisliidete tähistamise tingmärkidega vastavalt EN ISO 2553;
 • oskab määrata ja hinnata erinevate keevituskonstruktsioonide mõõtmete tolerantsid;
 • oskab määrata keevisliidete ja -õmbluste tüübid; tunneb keevitusprotsesside tuunusnumbreid vastavalt EN ISO 4063; tunneb kvaliteedinõudeid keevisliidetele vastavalt EN ISO 5817;
 • oskab lugeda keevitaja sertifikaate ja määrata atsteerimisulatust;
 • saab aru elektrikaarkeevituse protsesside olemusest;
 • tunneb elektrikaarkeevitusel kasutatavaid keevitusmaterjale ja oskab neid valida;
 • oskab kasutada ja seadistada keevitusseadmeid;
 • valdab 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsesside keevitustehnikat;
 • oskab kontrollida keevituse temperatuurset režiimi vastavalt EN ISO 13916 nõuetele;
 • oskab teostada keevitusseadmete igapäevast hooldust;
 • tunneb ja oskab eristada keevisliidete põhilisi pinnadefekte;
 • oskab parandada keevitusdefekte;
 • tunneb juureläbimi keevitamise iseärasusi 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega PA ruumilises asendis;
 • oskab keevitada põkkõmblusi 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega PA ruumilises asendis;
 • oskab keevitada nurkõmblusi 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega PB ruumilises asendis;
 • tunneb ja oskab korraldada töökoht, kasutada ohutuid töövõtteid keevitamisel.

Õppemeetodid:

Teoreetiline osa: loeng, individuaalsed ülesanded, rühmatöö (sõltub grupi suurusest).

Praktiline osa: töö instruktori juhendamisel.

Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

 1. Teoreetiline osa (32 akadeemilist tundi)
 • Tehniliste jooniste, WPSi ja tööjuhendite lugemine (2 ak.t.)
 • Keevisõmbluste ja -liidete tähistamine joonistel vastavalt EN ISO 2553:2014 (2,5 ak.t.)
 • Keevitajate atesteerimine vastavalt EN ISO 9606-1 (1 ak.t.)
 • Metallide keevitatavus (1 ak.t.)
 • Identifitseerimine ja jälgitavuse tagamine keevitustootmises (2,5 ak.t.)
 • Terase liigid. Teraste keevitamise iseärasused (3,0 ak.t.)
 • Elektrikaarkeevituse protsesside olemus. Eelised, puudused, rakendusvaldkonnad (4 ak.t.)
 • Elektrikaarkeevitusel kasutatavad seadmed ja nende seadistamine. Seadmete ja keevitamisel kasutatavate vahendite hooldus (4 ak.t.)
 • Keevitamisel kasutatavad materjalid ja nende valiku põhimõtted (2 ak.t.)
 • Keevituse temperatuurne režiim (1 ak.t.)
 • Keevisliidete pinnadefektid (2 ak.t.)
 • Keevisliidete kontrolli meetodid. Keevisliidete kontroll peale keevituse lõpetamist (2 ak.t.)
 • Keevitusdefektide parandamine (2 ak.t)
 • Keevitus- ja abitöövahendite valimine ja kasutamine (1,5 ak.t.)
 • Töökoha korraldamine (1 ak.t.)
 • Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja ohutusnõuded keevitustööde teostamisel (3 ak.t.)
 1. Praktiline osa (112 akadeemilist tundi)

Keevisliidete (nurk- ja põkkliited) koostamine keevitamiseks. Servade ettevalmistamine keevitamiseks.
Keevitusaparaatide seadistamine. Kaare süütamine 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega. Nurk- ja põkkõmbluste keevitamine 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega PA ja PB ruumilistes asendites.

 1. Teadmiste kontroll

Teoreetiline ja praktiline eksamitöö (16 akadeemilist tundi)

 

Õppematerjalid:

 1. Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse eksamitööga: teoreetiline eksam on sooritatud (testi tulemus on vähemalt 60%). Praktilisel eksamitööl keevitatud proovikehade visuaalse kontrolli tulemused vastavad standardi EN ISO 5817 C nõuetele.

Väljastatavate tunnistuste loetelu:

 1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus

Koolitajate kvalifikatsiooni ja kogemuse lühikirjeldus:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; keevitustehnoloog; praktiline kogemus 17 aastat; kogemus koolitajana 9 aastat.
2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 18 aastat, kogemus koolitajana 15 aastat.
3) Valerjan Kurkin; +372 5650 2898; keevitustehnoloog; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 10 aastat.
4) Vladislav Šrubkovski; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 17 aastat.
5) Vjatšeslav Merelaid; +372 5821 0169; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 4 aastat.
6) Dmitri Pereskokov; keevitusinstruktor; praktiline töökogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 3 aastat.

7) Sergei Domnin; keevitusinstruktor; praktiline kogemus 12 aastat, kogemus koolitajana 2 aastat.

8) Aleksei Lissetski; keevitusinstruktor; praktiline kogemus 16 aastat, kogemus koolitajana 3 aastat.

Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR

Koolituskava kinnitamise kuupäev:           07.06.2017

Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 28.09.2020 – 23.10.2020
 • 05.10.2020 – 30.10.2020
 • 12.10.2020 – 06.11.2020
 • 19.10.2020 – 13.11.2020