Keevitustootmise juhtimisspetsialist (e-õpe)

 • Koolituse maht – 80 akadeemilist tundi
 • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR
 • Väljastatavad dokumendid:
  1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus.
 • Antud koolitus toimub e-õppena Weldman OÜ poolt väljaarendatud tarkvara abil (lähemalt vaata www.weldman.ee).
Lisainfo

Koolituse eesmärgiks on anda kuulajatele teadmised tänapäevase keevitustootmise efektiivsest korraldamisest, toimimisest ja juhtimisest, arvestades valdkondlike ja tootestandardeid ja määruse (energeetika, surveseadmed, raudteealased rakendused, gaasi- ja naftatööstuse seadmed, ehituskonstruktsioonid).

Koolituse sihträhmaks on tootmisjuhid, projektijuhid, kvaliteedispetsialistid.

NB! Seoses eriolukorraga auditoorne õppetöö viiakse läbi Skype vahendusel.

Õppekava

Koolituse õppekava nimetus:

Keevitustootmise juhtimisspetsialist

Õppekavarühm

Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel:

Eesti keel / vene keel

Koolituse maht tundides(1 akad. tund = 45 min)

80

s.h – teoreetilise töö maht (veebipõhine)

56; sisaldab 4 individuaalset tööd

auditoorse töö maht: 24 (3 päeva)

Sihtgrupp ja selle kirjeldus:

Keevitustootmise projektijuhid, tootmisjuhid, kvaliteedispetsialistid

Nõuded õpingute alustamiseks:

metallitööstuses töötamise kogemus

Koolituse eesmärk:

Võimaldada õppijal omandada teadmised keevitustootmise korraldamise ja toimimise osas

Õpiväljundid:

  • tunneb keevitustootmist reguleerivad standardid ja normatiivaktid ning oskab arvestada nende nõuetega igapäevases töös;

  • tunneb erivaldkondade spetsiaalsed nõuded keevitustootmisele ja oskab nendega arvestada;

  • tunneb standardi EN ISO 3834 nõuded ja keevitustootmise kvaliteedijuhtimissüsteemi korraldamise ja toimise põhimõtted, oskab neid rakendada ja hinnata selle toimivust;

  • oskab juhtida meeskonnatööd tagamaks efektiivset keevitustootmist ja tööde teostamist vastavalt tarneajale, eelarvele ja kvaliteedi nõuetele.

  • tunneb keevitustootmise personali atesteerimise alused ja oskab hinnata selle vajadust;

  • tunneb keevitustehnoloogiate atesteerimise alused ja oskab hinnata selle vajadust;

  • tunneb keevitustootmise juhtimise ja töökorralduse põhimõtted ja oskab neid rakendada;

  • tunneb keevitusdokumentatsiooni haldamise alused ja oskab neid rakendada;

  • tunneb keevitustootmises kasutatavate põhi- ja keevitusmaterjalide rühmitamist;

  • tunneb keevitustootmises kasutatavatele materjalidele esistatavaid nõudeid;

  • tunneb keevitliidete kvaliteedi kontrolliks kasutatavad mittepurustavad meetodid ja oskab nendega arvestada keevitustootmise korraldamisel;

  • tunneb keevitusseadmetele esitatavad nõuded ja oskab korraldada nende täitmist;

  • tunneb tootmise ökonoomika aluseid ning oskab nendega arvestada tootmiskorralduses;

  • oskab hallata keevitustootmise mittevastavused;

  • tunneb keevitustootmise ohutusnõuded ja oskab neid tagada

Õppemeetodid:

Loeng (veebipõhine), harjutused, individuaalsed ülesanded (4 tk).

Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

1. Teoreetiline osa (56 akadeemilist tundi)

1.1. Keevitustootmise juhtimise ja korraldamise põhimõtted (2 ak.t.).

1.2. Keevitustootmise kvaliteedijuhtimissüsteemid. EN ISO 3834 vastav kvaliteedijuhtimissüsteem. Keevitustootmine tööstuse eri sektorites (6 ak.t.).

1.3. Keevitustootmise projekti tehniliste nõuete analüüs (2 ak.t.).

1.4. Keevitustööde koordineerimise põhimõtted ja stsenaariumid (2 ak.t.).

1.5. Keevitusvaldkonna tähistused. Keevitusdokumentatsiooni lugemine (3 ak.t.).

1.6. Keevitustootmise personal ja selle atesteerimise alused. Personali kvalifikatsiooni tagamine. (4 ak.t.).

1.7. Keevitustehnoloogia atesteerimise alused. Keevitustehnoloogia rakendamine tootmises. WPQR ja WPS. (6 ak.t.).

1.8. Keevitusdokumentatsioon ja selle haldamine. Keevitustootmise projektidokumentatsiooni koostamine ja kontroll (4 ak.t.).

1.9. Keevitustootmises kasutatavad põhimaterjalid ja nende tähistamine. Materjalide rühmitamine vastavalt ISO/TR 15608. Nõuded põhimaterjalidele (4 ak.t.).

1.10. Keevitusmaterjalid ja nende rühmitamine. Nõuded keevitusmaterjalidele. (2 ak.t.).

1.11. Keevisliidete kvaliteeditasemed vastavalt EN ISO 5817. (2 ak.t.).

1.12. Keevisliidete mittepurustava kontrolliks kasutatavad meetodid ja nendega arvestamine keevitustööde planeerimisel ja korraldamisel (3 ak.t.).

1.13. Nõuded keevitustootmises kasutatavatele seadmetele ja vahenditele (2 ak.t.).

1.14. Identifitseerimise ja jälgitavuse tagamine keevitustootmises. Jälgitavuse tasemed. (2 ak.t.).

1.15. Keevitustootmises esinevad mittevastavused ja nende haldamine (2 ak.t.).

1.16. Keevitustööde ökonoomika ja normeerimise alused (4 ak.t.).

1.17. Keevitustootmise ohutusnõuded ja nende tagamine (2 ak.t.).

1.18. Tarkvaralahendused keevitustootmises (4 ak.t.).

2Harjutused (24 akadeemilist tundi)

Õppematerjalid:

1. Weldman koolituskeskuse õppematerjal.

2. Keevitustootmise tarkvara.

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

On sooritanud 100% praktilised ülesanded ning on sooritanud teoreetilise eksami.

Väljastatavate tunnistuste loetelu:

 1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus

Koolitajate kvalifikatsiooni ja kogemuse lühikirjeldus:

 1. Aleksandr Jezov, email: a.jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; ärijuhtimise magister; tootmise juhtimine ja planeerimine; keevitustehnoloog; praktiline kogemus 17 aastat; kogemus koolitajana 9 aastat.

 2. Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad materjalitehnikas; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 18 aastat, kogemus koolitajana 14 aastat.

Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR


Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

Koolituskava kinnitamise kuupäev:           06.06.2019

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 19.10.2020 – 30.10.2020
 • 02.11.2020 – 13.11.2020
 • 16.11.2020 – 27.11.2020
 • 30.11.2020 – 11.12.2020