Keevitusvaldkonnas ettevõtlusega alustamise koolitus

 • Koolituse maht – 120 akadeemilist tundi
 • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR
 • Väljastatavad dokumendid:
  1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus.
Lisainfo
Õppekava

Koolituse õppekava nimetus:

Keevitusvaldkonnas ettevõtlusega alustamise koolitus

Õppekavarühm

Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel:

Vene keel

Koolituse maht tundides(1 akad. tund = 45 min)

120

s.h – auditoorse töö maht

120

Sihtgrupp ja selle kirjeldus:

Ettevõtlusega alustada soovijad või alustavad ettevõtjad keevituse valdkonnas, kes tahavad taotleda toetust Eesti Töötukassast, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt, LEADER tegevusgrupist või mujalt

Nõuded õpingute alustamiseks:

Arvuti kasutamise oskus, teksti- ja tabelitöötlusprogrammide (soovitavalt Microsoft Office programmid) tundmine vähemalt kesktasemel

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on kirjaliku äriplaani ja finantsprognooside koostamise tundma õppimine keevitustootmise ja -tehnoloogiaga seotud äriidee elluviimiseks. Koolituse läbinu on analüüsinud kavandatavat äritegevust, sh ärikeskkonda, konkurentsisituatsiooni ning riske. Koolituse raames õpitakse keevitustootmise korralduse, toimimise ja juhtimise põhimõtteid, keevitustehnoloogiaid ja nende rakendamist, keevitustootmise ökonoomikat.

Õpiväljundid:

 • oskab tähtsustada äriplaani, sh finantsprognooside vajalikkust;

 • oskab kirjeldada ettevõtte toodet/teenust ning ettevõtte äritegevuse eesmärke;

 • oskab analüüsida ettevõtluskeskkonda mõjutavaid tegureid;

 • saab aru hinnakujundust mõjutavatest teguritest;

 • oskab hinnata äritegevutest tulenevaid riske;

 • mõistab ettevõtja kohustusi ja saab aru seadustest tulenevatest nõuetest;

 • tunneb keevitusvaldkonna normatiivakte ja standardeid ning oskab nendega arvestada

 • tunneb keevitustootmise juhtimise ja töökorralduse põhimõtteid

 • tunneb ja oskab rakendada keevitustootmise kvaliteedijuhtimissüsteemide nõudeid ja hinnata selle toimivust

 • tunneb keevise kvaliteeti mõjutavaid tegureid ja oskab arvestada nendega tootmises

 • tunneb keeviste kvaliteedikontrolli meetodeid

 • oskab läbi viia keevitustootmise toodangu vastavuskontrolli

 • tunneb tootmise ökonoomika aluseid ning oskab nendega arvestada tootmiskorralduses

 • tunneb keevitusdokumentatsiooni, oskab seda nõuetekohaselt täita ja hallata

Õppemeetodid:

Loeng, praktilised ülesanded

Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

1. Ettevõtluse olemus arengutendentsid ja roll majanduses. Ettevõtte juriidilised vormid. Äriseadustiku nõuded (8 ak.t.).

2. Äriidee leidmine, analüüs ja hindamine. Ettevõtte eesmärgid, strateegia ja tegevuskava. Konkurentsianalüüs. Ettevõtte asutamine. Äriplaani olemus, struktuur ja koostamise eesmärgid. (8 ak.t.).

3. Toode ja teenus. Toote positsioneerimine. Toote arendus ja kujundamise alused. Toote elutsükkel. Toote- ja teenuste disain. Turu uuringud. (12 ak.t.).

4. Turunduse ja selle komponendid. Sihtturud ja sihtrühmad, turu segmenteerimine. Kliendiprognoos. Turunduse planeerimine. Hinnakujundus. Turustuskanalid ja –strateegiad. Konkurentide turundus. Müügi- ja jaotuskanalid. Müügi edendamine ja müügiprotsess. Reklaam ja reklaamikanalite valik. (10 ak.t.).

5. Seadusandlusest tulenevad nõuded ja ettevõtlusriskid. Tööõigus. Lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused. Töötasu. Tööaeg, puhkeaeg ja puhkus. Töötervishoiu ja tööohutusalane korraldus ettevõttes. (6 ak.t.).

6. Raamatupidamise seadus. Raamatupidamise korraldamine väikeettevõttes. Bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude prognoos. Ülevaade Eesti maksusüsteemist. Tööjõukulude arvutamine. (16 ak.t.).

7. Stardikapitali vajadus ja allikad. Kulud-tulud, Müügiprognoosid. Rahavood. Kasumiaruanne. Tasuvuspunkti arvutus. Excelis koostatud isegenereeruvad finantsprognoosid (EAS). (10 ak.t.).

8. Keevitustootmise kvaliteedijuhtimissüsteemid. Personali ja tehnoloogia atesteerimine. Keevisliidete tähistamine joonistel. Keevitusprotseduuri spetsifikaat WPS. Keevisliidete kvaliteedinõuded. (10 ak.t.).

9. Keevisliidete kvaliteeditasemed ja kvaliteedi kontroll. Keevisliite termotsükkel ja termomõjutsoon. Sisepinged ja keevitusdeformatsioonid. Keevisliidete purustava ja mittepurustava kontrolli meetodid ja nende rakendamine. (15 ak.t.).

10. Keevitustootmise korraldamise ja juhtimise põhimõtted. Keevitustööde koordineerimine. Keevitusvaldkonna tootmiskulud, püsikulu ja muutuvkulud. (15 ak.t.).

11. Personali ja tehnoloogia atesteerimistunnistuste haldamine, projektidokumentatsioon ja selle haldamine. (10 ak.t.).

Õppematerjalid:

1. Weldman koolituskeskuse õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

Koolituse lõppedes väljastatakse kursuslastele, kes on õppetöös osalenud minimaalselt 80% ulatuses nõutud õppetöö mahust ning kes on koostanud äriplaani.

Väljastatavate tunnistuste loetelu:

 1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus

Koolitajate kvalifikatsiooni ja kogemuse lühikirjeldus:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; praktiline kogemus 17 aastat; kogemus koolitajana 9 aastat.

2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 17 aastat, kogemus koolitajana 15 aastat.

Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR


Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

Koolituskava kinnitamise kuupäev:           02.07.2018

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 28.10.2019 – 15.11.2019
 • 04.11.2019 – 22.11.2019
 • 11.11.2019 – 29.11.2019
 • 18.11.2019 – 06.12.2019