TIG-keevituse teadmiste ja praktiliste oskuste arendamine

 • Koolituse maht – 80 akadeemilist tundi
 • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR
 • Väljastatavad dokumendid:
  1. Weldman Koolituskeskuse tõend
Lisainfo

Antud koolitus on ette nähtud isikutele, kes soovivad täiendada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused TIG-keevituse valdkonnas.

Õppekava

Koolituse õppekava nimetus:

TIG-keevituse teadmiste ja praktiliste oskuste arendamine

Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel: Eesti keel / Vene keel

Koolituse maht tundides:  80 (1 akad. tund = 45 min)

s.h      – teoreetilise töö maht: 12

 – praktilise töö maht: 68

Sihtgrupp ja selle kirjeldus: Isikud, kes soovivad täiendada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused TIG-keevituse valdkonnas.

Nõuded õpingute alustamiseks:  Vestlus, põhiharidus.

Koolituse eesmärk:

Võimaldada õppijal omandada ja täiendada TIG-keevituse teadmisi ja oskusi ning arendada hoiakuid töötamiseks keevitustootmisega tegelevates ettevõtetes.

Õpiväljundid:

 • oskab lugeda WPS, tööjuhendid ja joonised keevisliidete tingmärkidega vastavalt EN ISO 2553;

 • oskab määrata keevisliidete ja -õmbluste tüübid, keevitusasendid ruumis; tunneb keevitusprotsesside tuunusnumbreid vastavalt EN ISO 4063;

 • oskab lugeda keevitaja sertifikaate ja määrata selle atsteerimisulatust;

 • saab aru TIG-keevituse olemusest;

 • oskab kasutada ja seadistada TIG-keevisel kasutatavad seadmeid ja vahendeid;

 • valdab TIG-protsessi keevitustehnikat;

 • oskab valida TIG keevitusprotsessi režiimid sõltuvalt keevitatava materjali ja toote tüübist;

 • oskab kontrollida keevituse temperatuurset režiimi vastavalt EN ISO 13916 nõuetele;

 • oskab teostada keevitusseadmete igapäevast hooldust;

 • oskab keevitada põkkõmblusi (plaadid ja torud) erinevates ruumilistes asendites;

 • oskab keevitada nurkõmblusi (plaadid ja torud) erinevates ruumilistes asendites;

 • tunneb ja oskab korraldada töökoht, kasutada ohutuid töövõtteid keevitamisel;

Õppemeetodid:

Teoreetiline osa: loeng, individuaalsed ülesanded, rühmatöö (sõltub grupi suurusest).

Praktiline osa: töö instruktori juhendamisel.

Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

1. Teoreetiline osa (12 akadeemilist tundi)

1.1. WPSi ja tööjuhendite lugemine (1 ak.t.).

1.2. Keevisõmbluste ja -liidete tähistamine joonistel vastavalt EN ISO 2553:2014 (1 ak.t.).

1.3. Keevitajate atesteerimise alused vastavalt EN ISO 9606-1 (1 ak.t.).

1.4. Elektrikaarkeevituse olemus. TIG-keevituse olemus ja rakendusvaldkonnad. (1,5 ak.t.)

1.5. TIG-keevitusel kasutatavad keevistusseadmed ja tarvikud. (1,5 ak.t.)

1.6. TIG-keevituse sooritustehnika. (1,5 ak.t.)

1.7. Keevitusmaterjalide käitlemine. Valiku põhimõtted. (1 ak.t.).

1.8. Keevituse temperatuurne režiim (0,5 ak.t.).

1.9. Keevisliidete parandamine. (1,5 ak.t).

1.10. Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja nende kasutamine. Ohutusnõuded keevitamisel. (1,5 ak.t.).

2. Praktiline osa (68 akadeemilist tundi)

2.1. Keevisliidete koostamine keevitamiseks.

2.2. Juureläbimi keevitamine.

2.3. Nurk- ja põkkõmbluste keevitamine (plaadid).

2.4. Nurk- ja põkkõmbluste keevitamine (torud).

2.5. Keevitusdefektide parandamine.

Õppematerjalid:

 1. Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse:

1. Õppija on osalenud vähemalt 90% auditoorses ja praktilises töös.

Väljastatavate tunnistuste loetelu:

 1. Weldman Koolituskeskuse tõend

Koolitajate kvalifikatsiooni ja kogemuse lühikirjeldus:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; keevitustehnoloog; praktiline kogemus 17 aastat; kogemus koolitajana 9 aastat.
2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 17 aastat, kogemus koolitajana 14 aastat.
3) Valerjan Kurkin; +372 5650 2898; keevitustehnoloog; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 10 aastat.
4) Vladislav Šrubkovski; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 17 aastat.
5) Vjatšeslav Merelaid; +372 5821 0169; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 4 aastat.
6) Dmitri Pereskokov; keevitusinstruktor; praktiline töökogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 3 aastat.

Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR

 

Koolituskava kinnitamise kuupäev:           21.08.2017

Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 28.10.2019 – 08.11.2019
 • 04.11.2019 – 15.11.2019
 • 11.11.2019 – 22.11.2019
 • 18.11.2019 – 29.11.2019