Keevitaja baaskoolitus – keevitusprotsessid 111, 135, 136, 141

 • Koolituse maht – 160 akadeemilist tundi
 • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR
 • Väljastatavad dokumendid:
  1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus
Lisainfo

Antud koolitus on ette nähtud isikutele, kes soovivad saada teoreetilised teadmised ja praktilised esmaoskused elektrikaarkeevituse põhiprotsessides – käsikaarkeevitus, poolautomaatkeevitus ja argoonkeevitus.

Õppekava

Koolituse õppekava nimetus:

Keevitaja baaskoolitus – keevitusprotsessid 111, 135, 136, 141

Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel: Eesti keel / Vene keel

Koolituse maht tundides:  160 (1 akad. tund = 45 min)

s.h      – teoreetilise töö maht: 32

 – praktilise töö maht: 128

Sihtgrupp ja selle kirjeldus: Isikud, kes soovivad saada teoreetilised teadmised ja praktilised esmaoskused elektrikaarkeevituse põhiprotsessides – käsikaarkeevitus, poolautomaatkeevitus ja argoonkeevitus.

Nõuded õpingute alustamiseks:  Vestlus, põhiharidus.

Koolituse eesmärk:

Võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada keevitustootmisega tegelevates ettevõtetes.

Õpiväljundid:

 • oskab lugeda WPSi, tööjuhendid ja tööjoonised keevisliidete tähistamise tingmärkidega vastavalt EN ISO 2553;
 • oskab määrata ja hinnata erinevate keevituskonstruktsioonide mõõtmete tolerantsid vastavalt EN 1090-2, EN 1090-3 ja EN ISO 13920;
 • oskab määrata keevisliidete ja -õmbluste tüübid; tunneb keevitusprotsesside tuunusnumbreid vastavalt EN ISO 4063; tunneb kvaliteedinõudeid keevisliidetele vastavalt EN ISO 5817;
 • oskab lugeda keevitaja sertifikaate ja määrata atsteerimisulatust;
 • saab aru elektrikaarkeevituse protsesside olemusest;
 • tunneb elektrikaarkeevitusel kasutatavaid keevitusmaterjale ja oskab neid valida;
 • oskab kasutada ja seadistada keevitusseadmeid;
 • valdab 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsesside keevitustehnikat;
 • oskab kontrollida keevituse temperatuurset režiimi vastavalt EN ISO 13916 nõuetele;
 • oskab teostada keevitusseadmete igapäevast hooldust;
 • tunneb ja oskab eristada keevisliidete põhilisi pinnadefekte;
 • oskab parandada keevitusdefekte;
 • tunneb juureläbimi keevitamise iseärasusi 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega PA ruumilises asendis;
 • oskab keevitada põkkõmblusi 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega PA ruumilises asendis;
 • oskab keevitada nurkõmblusi 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega PB ruumilises asendis;
 • tunneb ja oskab korraldada töökoht, kasutada ohutuid töövõtteid keevitamisel.

Õppemeetodid:

Teoreetiline osa: loeng, individuaalsed ülesanded, rühmatöö (sõltub grupi suurusest).

Praktiline osa: töö instruktori juhendamisel.

Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

 1. Teoreetiline osa (32 akadeemilist tundi)
 • Tehniliste jooniste, WPSi ja tööjuhendite lugemine (2 ak.t.)
 • Keevituskonstruktsioonide mõõtmete tolerantsid vastavalt EN 1090-2, EN 1090-3 ja EN ISO 13920 (1 ak.t.)
 • Keevisõmbluste ja -liidete tähistamine joonistel vastavalt EN ISO 2553:2014 (1,5 ak.t.)
 • Keevitajate atesteerimine vastavalt EN ISO 9606-1 (1 ak.t.)
 • Keevituskonstruktsioonide tehnoloogilisus (1 ak.t.)
 • Metallide keevitatavus (1 ak.t.)
 • Identifitseerimine ja jälgitavuse tagamine keevitustootmises (2,5 ak.t.)
 • Terase liigid. Teraste keevitamise iseärasused (2,0 ak.t.)
 • Elektrikaarkeevituse protsesside olemus. Eelised, puudused, rakendusvaldkonnad (4 ak.t.)
 • Elektrikaarkeevitusel kasutatavad seadmed ja nende seadistamine. Seadmete ja keevitamisel kasutatavate vahendite hooldus (4 ak.t.)
 • Keevitamisel kasutatavad materjalid ja nende valiku põhimõtted (2 ak.t.)
 • Keevituse temperatuurne režiim (1 ak.t.)
 • Keevisliidete pinnadefektid (2 ak.t.)
 • Keevisliidete kontrolli meetodid. Keevisliidete kontroll peale keevituse lõpetamist (2 ak.t.)
 • Keevitusdefektide parandamine (2 ak.t)
 • Keevitus- ja abitöövahendite valimine ja kasutamine (1,5 ak.t.)
 • Töökoha korraldamine (1 ak.t.)
 • Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja ohutusnõuded keevitustööde teostamisel (3 ak.t.)
 1. Praktiline osa (112 akadeemilist tundi)

Keevisliidete (nurk- ja põkkliited) koostamine keevitamiseks. Servade ettevalmistamine keevitamiseks.
Keevitusaparaatide seadistamine. Kaare süütamine 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega. Nurk- ja põkkõmbluste keevitamine 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega PA ja PB ruumilistes asendites.

 1. Teadmiste kontroll

Teoreetiline ja praktiline eksamitöö (16 akadeemilist tundi)

 

Õppematerjalid:

 1. Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.
 2. P.Kulu, J.Kübarsepp, A.Laansoo, R.Veinthal. Materjalitehnika. Konstruktsioonimaterjalide tehnoloogia. TTÜ Kirjastus, Tallinn 2015.
 3. A.Laansoo, T.Pihl. Keevitustööd. Õppematerjal kutsekoolidele. Tallinn 2014.

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse eksamitööga: teoreetiline eksam on sooritatud (testi tulemus on vähemalt 60%). Praktilisel eksamitööl keevitatud proovikehade visuaalse kontrolli katsetamistulemused vastavad standardi EN ISO 5817 C nõuetele.

Väljastatavate tunnistuste loetelu:

 1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus

Koolitajate lühikirjeldus:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; praktiline kogemus 15 aastat; kogemus koolitajana 7 aastat.
2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 12 aastat.
3) Valerjan Kurkin; +372 5650 2898; keevitustehnoloog; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 10 aastat.
4) Vladislav Šrubkovski; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 15 aastat.
5) Vjatšeslav Merelaid; +372 5821 0169; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 2 aastat.
6) Dmitri Pereskokov; keevitusinstruktor; praktiline töökogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 2 aastat.

Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR

 

Koolituskava kinnitamise kuupäev:           07.06.2017

Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 05.08.2019 – 02.09.2019
 • 12.08.2019 – 09.09.2019
 • 19.08.2019 – 16.09.2019
 • 26.08.2019 – 20.09.2019