Keevitaja praktiline täiendkoolitus – gaaskeevitus (hapnik-atsetüleenkeevitus, protsess 311)

 • Koolituse maht – 80 akadeemilist tundi
 • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR
 • Väljastatavad dokumendid:
  1. Weldman Koolituskeskuse tõend
Lisainfo

Antud koolitus on ette nähtud isikutele, kes soovivad täiendada praktilised oskused gaaskeevituses atesteerimiseks vastavalt standardile EN ISO 9606 ja töötamiseks gaaskeevitajana.

Õppekava

KOOLITUSE ÕPPEKAVA NIMETUS:

Keevitaja praktiline täiendkoolitus – gaaskeevitus (keevitusprotsess 311)

ÕPPEKAVARÜHM: 0715 – Mehaanika ja metallitöö

ÕPPEKEEL: Eesti keel / Vene keel

KOOLITUSE MAHT TUNDIDES:  80 (1 akad. tund = 45 min)

s.h      – teoreetilise töö maht: 2

 – praktilise töö maht: 78

– iseseisev töö: 0

SIHTGRUPP: Isikud, kes soovivad täiendada praktilised oskused gaaskeevituses ja/või valmistuda ette sertifitseerimiseks vastavalt EN ISO 9606 standardile.

NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS:  põhiharidus.

KOOLITUSE EESMÄRK:

Koolituse tulemusena on omandatud gaaskeevituse hoiakud ja praktilised oskused töötamiseks keevitustootmises ja sertifitseerimiseks vastavalt standirdele EN ISO 9606.

ÕPIVÄLJUNDID:

 • Valdab gaaskeevituse keevitustehnikat;

 • tunneb torude juureläbimi keevitamise iseärasusi kasutades gaaskeevitust;

 • valmistab ette detailid ja koostab liited keevitamiseks;

 • keevitab toru põkk- ja nurkõmblused gaaskeevituse protsessiga kõikides ruumilistes asendites;

 • kasutab ohutuid töövõtteid keevitamisel.

ÕPPEMEETODID:

Keevitustöökoja töökorralduse ja õhutusnõuete instrueerimine.

Praktiline keevitamine töökojas instruktori juhendamisel.

KOOLITUSKAVA STRUKTUUR JA SISU:

1. Teoreetiline osa (2 akadeemilist tundi)

1.1. Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja ohutusnõuded keevitustööde teostamisel (2 ak.t.)

2. Praktiline osa (78 akadeemilist tundi)

2.1. Keevisliidete (nurk- ja põkkliited) koostamine keevitamiseks. Servade ettevalmistamine keevitamiseks.

2.2. Gaaskeevituse vahendite seadistamine.

2.3. Põkkõmbluste keevitamine gaaskeevitusega.

2.4. Nurkõmbluste keevitamine gaaskeevitusega.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS:

Koolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides. Teoreetiline õpe viiakse läbi kirjutamisvahendite ja esitlustehnikaga varustatud ruumides.  Praktiline õpe viiakse läbi keevitusseadmete, metallitöötlemiseks tööriistade ja abivahendite varustatud ruumides. Ruumides on tagatud ventilatsioon, valgustus ja tuleohutus.
Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne iga koolituspäeva algust.

Igale koolitusel osalejale tagatakse tööriided ja keevitamisel kasutatavad isikukaitsevahendid.

ÕPPEMATERJALID (mittekohustuslikud):

Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.

Fronius International WBA õppematerjalid.

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane osales vähemalt 50% õppekavaga ettenähtud tundidest. 

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

Weldman Koolituskeskuse tõend.

NÕUDED KOOLITAJA KOMPETENTSILE:

Tehniline eriharidus või praktiline kogemus keevitustootmises 3 aastat; kogemus täiskasvanute koolitajana 1 aasta.

KOOLITAJATE KVALIFIKATSIOONI LÜHIKIRJELDUS:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; keevitustehnoloog; praktiline kogemus 18 aastat; kogemus koolitajana 10 aastat.
2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 17 aastat.
3) Valerjan Kurkin; +372 5650 2898; keevitustehnoloog; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 12 aastat.
4) Vjatšeslav Merelaid; +372 5821 0169; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 6 aastat.
5) Dmitri Pereskokov; keevitusinstruktor; praktiline töökogemus 17 aastat, kogemus koolitajana 5 aastat.
6) Sergei Domnin; keevitusinstruktor; praktiline kogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 4 aastat.
7) Vladislav Semõkin; keevitusinstruktor; praktiline kogemus 25 aastat, kogemus koolitajana 2 aastat.
8) Andrei Morozenko; keevitusinstruktor; keskeriharidus, praktiline kogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 2 aastat.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR

KOOLITUSKAVA KINNITAMISE KUUPÄEV:           10.10.2019

KOOLITUSKAVA KOOSTAJA: 

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 20.03.2023 – 31.03.2023
 • 27.03.2023 – 10.04.2023
 • 03.04.2023 – 17.04.2023
 • 10.04.2023 – 21.04.2023