Координатор сварочных работ — уровень В (онлайн-курс)

 • Объём курса – 80 академических часов
 • Стоимость без налога с оборота – 2000,00 EUR, стоимость включая налог с оборота – 2400,00 EUR
 • Выдаваемые документы: свидетельство Weldman Koolituskeskus (Координатор сварочных работ — уровень В).
 • В дополнение к квалификации сварочного координатора окончивший курс получает документацию системы качества, соответствующую требованиям EN 1090 EXC3 и EN ISO 3834-2 и необходимую для сертификации предприятия по данным стандартам.
Информация

Данный курс проводится в онлайн режиме при помощи программного обеспечения, разработанного Weldman OÜ (подробнее смотри на www.weldman.ee).

Курс позволяет овладеть знаниями и умениями, необходимыми для координации сварочных работ на уровне В (согласно стандарту EN ISO 14731), в том числе для производства строительных конструкций в соответствии с требованиями EN 1090 EXC2.

Успешное окончание курса позволяет кандидировать на должность координатора сварочных работ. Наличие координатора сварочных работ является обязательным для предприятий, где сварка является одним из технологических процессов, а также сертифицированных согласно стандарту EN ISO 3834 и других стандартов сварочного производства (в том числе производство строительных конструкций EN 1090).

Учебная программа

Koolituse õppekava nimetus:

Keevitustööde koordinaatori ja keevisliidete visuaalse kontrolli e-kursus

Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel: Eesti keel / Vene keel

Koolituse maht tundides:  80 (1 akad. tund = 45 min)

s.h      – teoreetilise töö maht (veebipõhine): 54; sisaldab 4 kodutööd (1 test ja 3 veebipõhist tööd)

 – auditoorse töö maht: 24

– eksam: 2

Sihtgrupp ja selle kirjeldus: Isikud, kes soovivad omandada keevitustööde koordineerimiseks ja vastavushindamiseks vajaliku kvalifikatsiooni ja teadmised, täites ehitustoodete määruse 305/2011 ja standardi EN 1090 nõudeid.

Nõuded õpingute alustamiseks:  Keevitustootmises praktilise töötamise kogemus (koordinaator, tehnoloog, kvaliteedi kontrolör, meister, keevitaja või muu).

Koolituse eesmärk:

Võimaldada õppijal omandada teadmised ja oskused, mis on vajalikud tööks keevitustööde koordinaatorina ja keevisliidete visuaalse kontrolli teostamiseks.

Õpiväljundid:

 • tunneb ehitustoodete määruse 305/2011 alla käivate toodete valmistamise nõuded;
 • tunneb ja oskab rakendada EN 1090 ja EN ISO 3834 keevitustööde koordinaatori vastutused ja kohustused;
 • tunneb keevitusvaldkonna terminoloogiat;
 • tunneb standardi EN 1090 EXC2 nõuded keevitusdokumentatsioonile ja oskab hallata dokumente;
 • tunneb keevise kvaliteeti mõjutavaid tegureid ja oskab arvestada nendega tootmises;
 • tunneb nõuded keevitustootmises kasutatavatele seadmetele ja töövahenditele;
 • oskab lugeda tööjoonised ja keeviste tingmärgid vastavalt standardile EN ISO 2553;
 • tunneb EN 1090 EXC2 nõuded keevisõmbluste teostamiseks;
 • oskab analüüsida ja hinnata tehnilised nõuded keevituskonstruktsioonile;
 • tunneb standardi EN 1090 EXC2 nõuded põhi- ja keevitusmaterjalidele;
 • tunneb keevise kvaliteedikontrolli erinevaid meetodeid;
 • tunneb ja oskab rakendada kontrolli nõuded enne keevitamist, keevitamise ajal ja peale keeevitamist;
 • tunneb keevitustehnoloogia ja -personali atesteerimise standardeid ja oskab neid rakendada;
 • oskab töötada välja ja määrata keevitusprotseduuri spetsifikaati (WPS);
 • tunneb keevisliidete põhidefekte, nende tekkimise põhjused ja meetodeid nende parandamiseks;
 • tunneb keeviskonstruktsioonide vastavushindamise ja CE-märgistamise nõuded vastavalt määrusele 305/2011 ja standardile EN 1090.
 • oskab lugeda tööjoonised ja keeviste tingmärgid vastavalt standardile EN ISO 2553;
 • tunneb keevisliidete mittepurustava kontrolli meetodeid ja nende kasutusalad;
 • tunneb visuaalse kontrolli füüsikalised alused;
 • tunneb ja oskab kasutada visuaalse kontrolli seadmeid ja abivahendeid;
 • tunneb keevisliidete kontrolli vastuvõtmise tasemed vastavalt standardile EN ISO 5817;
 • oskab hinnata visuaalse kontrolli tulemusi vastavalt määratud nõuetele;

oskab vormistada visuaalse kontrolli tulemusi vastavalt nõuetele.

Õppemeetodid:

Teoreetiline osa: veebipõhine.

Praktiline osa: harjutused, individuaalsed ülesanded.

Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

 1. Teoreetiline osa (54 akadeemilist tundi)
 • Keevituse terminoloogia (0,5 ak.t.)
 • Keevisjooniste lugemine, keevisõmbluste tähistamine vastavalt EN ISO 2553 (2 ak.t.)
 • Ehitusdirektiivi 305/2011 ja standardiga EN 1090-1 reglementeerivad tooted (1 ak.t.)
 • EN 1090 EXC2 ja EN ISO 3834 nõuded keevituskoordinaatorile ja keevitustööde teostamisele (2,5 ak.t.)
 • Keevitusdokumentatsiooni haldamine (2 ak.t.)
 • Nõuded keevitustootmises kasutatavatele seadmetele ja töövahenditele (1,5 ak.t.)
 • Identifitseerimine ja jälgitavuse tagamine keevitustootmises (2,5 ak.t.)
 • Keevitusprotsesside, keevisliidte ja keevitusasendite tähistamine (1 ak.t.)
 • Elektrikaarkeevitus ja selle protsessid (2 ak.t.)
 • Standardi EN 1090 nõuded keevisõmblustele (2 ak.t.)
 • Projekti spetsifikatsiooni ja tehniliste nõuete analüüs (1,5 ak.t)
 • Standardi EN 1090 nõuded keevituskonstruktsiooni mõõtmete tolerantsidele (2 ak.t.)
 • Liite koostamine ja servade ettevalmistamine keevitamiseks (1,5 ak.t.)
 • Keevitusmaterjalide määramise ja valiku põhimõtted. Keevitusmaterjalide gruppid ja tähistamine (2 ak.t.)
 • Põhi- ja keevitusmaterjalide omadused ja käsitsemine. Teraste keevitatavus. (2 ak.t.)
 • Keevitustehnoloogia ja -personali atesteerimise alused (3 ak.t.)
 • Keevitusprotseduuri spetsifikaat WPS ja selle koostamine (2,5 ak.t.)
 • Standardi EN 1090 kvaliteedonõuded keevituskonsruktsioonidele (1 ak.t.)
 • Keevitustööde kontroll enne keevitsmise, keevitamise ajal ja peale keevitamist. Kontrolli tulemuste dokumenteerimine (2,5 ak.t.)
 • Keevisliidete kvaliteedikontroll. Mittepurustava kontrolli meetodid (2 ak.t.)
 • Keevisliidete defektid ja nende klassifitseerimine (2 ak.t.)
 • Keevisliidete defektide tekkimise põhjused ja nende parandamise ja ennetamise võtted (2 ak.t)
 • Mittevastavuste käsitlemine keevitustootmises (1 ak.t.)
 • Keeviskonstruktsioonide vastavushindamine ja CE-märgistamine (1 ak.t).
 • Visuaalse kontrolli standardid ja normatiivaktid (1 ak.t.)
 • Nõuded mittepurustava kontrolli personalile (1 ak.t)
 • Visuaalse kontrolli füüsikalised alused (1 ak.t.)
 • Visuaalse kontrolli töövõtted ja kasutatavad seadmed ja töövahendid (2,5 ak.t.)
 • Tingimused visuaalse kontrolli teostamiseks (1 a.t.)
 • Kvaliteeditasemed vastavalt standardile EN ISO 5817. Välisdefektide piirväärtused (2,5 ak.t.)
 • Visuaalse kontrolli tulemuste hindamine ja dokumenteerimine (2 ak.t.)

 

 1. Praktiline osa (24 akadeemilist tundi)

2.1. Harjutused, individuaalsed ülesanded, laboratoorsed tööd (24 ak.t.)

 1. Teadmiste kontroll

Teoreetiline eksam (2 akadeemilist tundi)

 

Õppematerjalid:

 1. Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse teoreetilise eksamiga:

 1. Teoreetiline eksam/test. Teoreetiline eksam on sooritatud (testi tulemus on vähemalt 60%).

Väljastatavate tunnistuste loetelu:

 1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus (Keevitustööde koordinaator – tase B)
 2. Weldman Koolituskeskuse tõend (Keevisliidete visuaalne kontroll EN 1090 EXC2)

Koolitajate kvalifikatsiooni ja kogemuse lühikirjeldus:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; praktiline kogemus 15 aastat; kogemus koolitajana 7 aastat.

2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 12 aastat.

3) Valerjan Kurkin; +372 5650 2898; keevitustehnoloog; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 10 aastat.

Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR

 

Koolituskava kinnitamise kuupäev:           07.06.2017

Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Календарь

Lähimad koolitused:

 • 25.05.2020 — 05.06.2020
 • 08.06.2020 — 19.06.2020