Keevitustootmise tehnoloog

  • Koolituse maht – 224 akadeemilist tundi (12 nädalat)
  • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR
  • Väljastatavad dokumendid: Weldman Koolituskeskuse tunnistus
Lisainfo

Lisainfo puudub

Õppekava
Koolituse õppekava nimetus Keevitustootmise tehnoloog(Koolitusluba 7153HTM)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Õppekeel Vene keel
Koolituse maht tundides(1 akad. tund = 45 min) 224
s.h    – auditoorse töö maht 180
         – praktilise töö maht 42
         – eksam 2
Sihtgrupp ja selle kirjeldus: Isikud, kes soovivad omandada keevitustootmise tehnoloogi tööks vajalikud teadmised ja oskused.
Nõuded õpingute alustamiseks:  Keevitustootmises töötamise kogemus keevitaja (vähemalt 3 aastat), kvaliteedi kontrolöri või insenertehnilise töötajana.
Koolituse eesmärk:Võimaldada õppijal omandada keevitustehnoloogia alased teadmised ja oskused töötamiseks keevitustootmisega tegelevates ettevõtetes tehnoloogi või keevituskoordinaatorina.
Õpiväljundid:·  tunneb erinevaid keevitamise valdkonna normatiivakte ja standardeid ning oskab nendega arvestada oma töös;

·   tunneb ja oskab rakendada keevitustootmise kvaliteedijuhtimissüsteemide nõudeid ja hinnata selle toimuvust;

·   tunneb tehnilise mehaanika aluseid;

·   tunneb keevise kvaliteeti mõjutavaid tegureid ja oskab arvestada nendega tootmises;

·   tunneb keevise kvaliteedikontrolli erinevaid meetodeid ning oskab iseseisvalt  teostada kvaliteedikontrolli;

·   oskab läbi viia keeviste vastavuskontrolli;

·   oskab mõõta ja hinnata tootmise mehaaniliste süsteemide tööpõhimõtteid, ekspluatatsiooni ja tehnohoolduse iseloomu;

·   tunneb keevitustootmise juhtimise aluseid, töökorralduse põhimõtteid;

·   tunneb keevitustootmise protsesside mehhaniseerimise ja automatiseerimise aluseid;

·   tunneb tootmise ökonoomika aluseid ning oskab nendega arvestada tootmiskorralduses;

·   tunneb keevitusdokumentatsiooni, oskab seda korrektselt täita ning hallata.

Õppemeetodid:Teoreetiline osa: loeng, harjutused, individuaalsed ülesanded, rühmatöö (sõltub grupi suurusest).

Praktiline osa: praktika töökojas, laboris või ettevõttes.

Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):1.      Teoreetiline osa (7 moodulit, 222 akadeemilist tundi)

Moodul 1       Keevituse valdkonna normatiivaktid ja standardid        56 ak. tundi

Standardi EVS-EN ISO 9606-1 sisu: keevitajate atesteerimine teraste sulakeevitusel.

Standardi EVS-EN ISO 14732 sisu: sulakeevituse operaatorite ja kontaktkeevituse seadistajate atesteerimine metalsete materjalide täismehhaniseeritud ja automaatkeevituseks.

Standardi EN ISO 9606-2 sisu: keevitajate atesteerimine alumiiniumi ja alumiiniumsulami sulakeevitusel.

Standardi EN ISO 9606-3 sisu: keevitajate atesteerimine vase ja vasesulami sulakeevitusel.

Standardi EVS-EN ISO 15614-1 sisu: metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine.

Standardi EVS-EN ISO 5817 sisu: keevisõmbluse kvaliteet, erinevad tasemed, lubatavad vead.

Standardi EVS-EN ISO 2553 sisu: keevisliidete tähised.

Standardite EVS-EN ISO 3834 (1-4) sisu: keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel; sobiva kvaliteedinõuete taseme valiku kriteeriumid (1); laialdased kvaliteedinõuded (2); standardsed kvaliteedinõuded (3); elementaarsed kvaliteedinõuded (4).

Standardite EVS-EN ISO 3834:5 sisu: dokumendid, mis on vajalikud kvaliteedinõuete vastavushindamiseks standardi EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3 või EN ISO 3834-4 järgi.

Standardite EVS-EN 1090 (1-3) sisu: teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine; kandeelementide vastavushindamine (1); tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele (2); tehnilised nõuded alumiiniumkonstruktsioonidele (3).

Sdandardite EVS-EN ISO 15607 sisu: metallmaterjalide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine; üldreeglid. Keevitusprotseduuri sertifikaat (WPS).

Moodul 2       Tehnilise mehaanika alused                                                           24 ak. tundi

Konstruktsioonimaterjalide mehaanikalised omadused ja nende katseline määramine.

Tugevusarvutuse metoodika; piirpingemeetod ja piirkoormusemeetod.

Tugevuskriteeriumid ja pingekontsentratsioon.

Koonduv jõusüsteem, jõumomendi leidmine, jõusüsteemi ja jõusüsteemi tasakaal.

Lokaalsed pinged ja deformatsioonid, nendevahelised seosed.

Pinged: tõmbe-, väände-, lõike-, surve- ja paindepinge; seosed pingete vahel.

Moodul 3      Keevisliite kvaliteeti mõjutavad tegurid ja kvaliteedikontrolli teostamine

30 ak. tundi

Materjalitehnika alused

Keevisliite termomõjutsoon, selle struktuur. Jahtumisaeg t8/5 ja selle mõju.

Keevitutootmise kvaliteedisüsteemi alused.

Keevisliidete kvaliteeditasemete määramine. Keevisliidete kvaliteedi kontroll.

Sisepinged ja keevitusdeformatsioonid ning nende vähendamine.

Keevisliidete mittepurustava kontrolli meetodid ja nende rakendamine.

Keevisliidete purustava kontrolli meetodid ja nende rakendamine.

Moodul 4      Keevitustootmise mehhaniseerimine ja automatiseerimine      30 ak. tundi

Mehaaniliste süsteemide tööpõhimõtete, ekspluatatsiooni ja tehnilise hoolduse alused.

Mehaaniliste süsteemide parameetrite määramine ja mõõtmine.

Kõrgtootlikud keevitusprotsessid ja keevitusprotsesside mehhaniseerimine.

Uute meetoodikate väljatöötamise põhimõtted olemaolevate masinate ja seadmete baasil.

Keevitusprotsesside automatiseerimise alused.

 Moodul 5       Tootmise ökonoomika alused                                             24 ak. tundi

Tootmise juhtimise alused

Töökorralduse põhimõtted tulenevalt tootmiskorraldusest

Tootmiskulude liigitus: püsikulud ja muutuvkulud

Moodul 6       Keevitusdokumentatsiooni haldamise alused                   16 ak. tundi

Keevitajate atesteerimiseks vajalike dokumentide koondamine, kontroll  ja haldamine

Protsesside atesteerimiseks vajalike dokumentide koondamine, kontroll  ja haldamine

Keevitajate atesteerimise pikendamine ja vastava dokumentatsiooni haldamine

Dokumentatsiooni haldamise elektroonsed võimalused

Moodul 7       Praktika töökojas või ettevõttes                                         42 ak. tundi

Tootmises kasutatavate tehniliste süsteemide kaardistamine ja analüüs

Keevisliidete kvaliteeditasemete määramine ja järgimine

Erinevate keevitusliidete kontroll vastavalt keevisõmbluse kvaliteeditasemele

Keevise hindamine: visuaalne hindamine, mehaaniline hindamine

Arvutused töö normeerimiseks

Kasutatavate keevitusprotsesside kaardistamine ja analüüs

Keevitusprotseduuride väljatöötamine

Keevitusdokumentatsiooni täitmine

Dokumentatsiooni koodamine ja ettevalmistamine keevitaja atesteerimiseks

Dokumentatsiooni koodamine ja ettevalmistamine keevitusprotsessi atesteerimiseks

Tootmisjuhtimise tarkvara kasutamine, andmete sisestamine, ristanalüüsi tegemiseks vajalike päringute tegemine

Teadmiste kontroll

Teoreetiline eksam (2 akadeemilist tundi)

Õppematerjalid:

1. Weldman koolituskeskuse loengukonspekt õppeprogrammile Keevitustehnoloog (õppeprogramm on tunnistatud Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Rahvusvahelise Keevitusinstituudi poolt).

 Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid. Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse teoreetilise eksamiga:

1. Teoreetiline eksam/test. Teoreetiline eksam on sooritatud (testi tulemus on vähemalt 60%).

Väljastatavate tunnistuste loetelu:

1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus

Koolitajate kvalifikatsiooni ja kogemuse lühikirjeldus:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; praktiline kogemus 17 aastat; kogemus koolitajana 9 aastat.

2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 17 aastat, kogemus koolitajana 15 aastat.

3) Valerjan Kurkin; +372 5650 2898; keevitustehnoloog; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 10 aastat.

Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR

Koolituskava kinnitamise kuupäev:           12.01.2017.

Koolituskava on kinnitatud Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt, koolitusluba 7153HTM.

Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

  • 04.11.2019 – 07.02.2020
  • 02.12.2019 – 06.03.2020
  • või koostame individuaalse ajakava