Keevitustööde koordinaator

 • Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi (32,8 TP)
 • Maksumus käibemaksuta: 2000 EUR, maksumus käibemaksuga: 2400 EUR
 • Väljastatavad dokumendid: Weldman Koolituskeskuse tunnistus
Lisainfo

Kursus võimaldab omandada teadmised ja oskused, vajalikud keevitustööde koordinaatori kohustuste täitmiseks vastavalt EN ISO 14731 ehituskonstruktsioonide tootmisel vastavalt EN 1090 EXC2 nõuetele.

Õppekava
Koolituse õppekava nimetus
Keevitustööde koordinaator

Õppekavarühm
0715 – Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel
Eesti keel, vene keel

Koolituse maht tundides
80 ak.t. / 32,8 TP (1 akad. tund = 45 min)

 • 24 ak.t. – auditoorne õpe
 • 54 ak.t. – iseseisev õpe (sisaldab teooria õpet ja 4 praktilist ülesannet).
 • 2 ak.t. – eksam

Sihtgrupp ja selle kirjeldus
Isikud, kes soovivad omandada keevitustööde koordineerimiseks baastaseme kompetentsi vastavalt standardile EN 1090.

Nõuded õpingute alustamiseks
4-aastane praktilise töötamise kogemus metallkonstruktsioonide tootmises.

Koolituse eesmärk
Koolituse tulemusel õppija oskab korraldada ja koordineerida keevitustöid ning teostada keevituskonstruktsioonide vastavushindamist EN 1090 baastaseme kompetentsi tasemel.

Õpiväljundid

 • korraldab ehitustoodete määruse 305/2011 ja standardi EN 1090 alla käivate toodete valmistamist vastavalt nimetatud normatiivdokumentide nõuetele;
 • planeerib ja täidab oma töötegevust vastavalt standardi EN ISO 14731 nõuetele;
 • haldab keevitusdokumentatsiooni vastavalt standardite EN ISO 3834 ja EN 1090 nõuetele;
 • tunneb keevituse kvaliteeti mõjutavaid tegureid ja arvestab nendega tootmises;
 • tunneb põhiliste elektrikaarkeevitusprotsesside olemust, karakteristikud ja rakendusalad ning arvestab nendega oma töös;
 • tunneb nõuded ja korraldab hooldust ja kalibreerimist/taatlemist keevitustootmises kasutatavatele seadmetele ja vahenditele;
 • oskab hinnata keevitusjooniste täielikkust ja keeviste tingmärkide vastavust standardile EN ISO 2553;
 • analüüsib ja hindab tehnilised nõuded keevituskonstruktsioonile;
 • eristab terase liigid, arvestab teraste omaduste mõjuga keevitatavusele ja rakendab meetmeid keevitatavuse tagamiseks;
 • tunneb ja arvestab standardi EN 1090 nõuetega põhi- ja keevitusmaterjalidele;
 • määrab keeviste mittepurustava kontrollimeetodeid ja ulatust vastavalt rakendusstandardile;
 • rakendab järelevalve nõudeid enne keevitamist, keevitamise ajal ja peale keevitamist vastavalt standardile EN ISO 3834;
 • korraldab keevitustehnoloogia ja -personali atesteerimist;
 • töötab välja ja määrab keevitusprotseduuri spetsifikaate (WPS) vastavalt teostatavatele keevitustöödele;
 • tunneb keevisliidete defekte, nende tekkimise põhjusi ja rakendab meetodeid nende parandamiseks ja ennetamiseks;
 • saab aru keevisliidete visuaalse kontrolli läbiviimise ja tulemuste dokumenteerimise põhimõtetest;
 • saab aru keevitusdokumentatsiooni digitaalse haldamise võimalusi wAxe tarkvara näitel;
 • rakendab meetmeid töökaitse ja ohutustehnika tagamiseks keevitustootmises.

Õppemeetodid
Loeng, individuaalsed ülesanded, arutelu.

Koolituskava struktuur ja sisu
1. Teoreetiline osa (54 akadeemilist tundi)

 • Ehitusdirektiivi 305/2011 ja standardiga EN 1090-1 reglementeerivad tooted EN 1090 EXC2 ja EN ISO 3834 standarditele vastav tootmisohje süsteem. Keevitustööde koordinaatori roll, ülesanded ja kohustused.
 • Keevisliited ja -õmblused. Keevitusjoonised ja keeviste tähistamine joonistel vastavalt EN ISO 2553 standardile.
 • Põhi-, keevitusmaterjalid ja nende tähistamine. Põhimaterjalide rühmitamine vastavalt CEN ISO/TR 15608.
 • Terase liigid. Teraste keevitatavus ja selle tagamine.
 • Keevitusmaterjalide määramise põhimõtted. Keevitusmaterjalide grupid.
 • Elektrikaarkeevituse olemus ja protsessid.
 • Keevitustootmises kasutatavad seadmed, vahendid ja rakised. Hooldus, kalibreerimine ja taatlemine.
 • Keevitustööde järelevalve enne keevitamist, keevitamise ajal ja peale keevitamist vastavalt EN ISO 3834.
 • Keevitustehnoloogia ja -personali atesteerimine. Keevitusprotseduuri spetsifikaat WPS ja selle koostamine.
 • Identifitseerimine ja jälgitavuse tagamine keevitustootmises. Keevitusdokumentatsiooni haldamine.
 • Keevituskonstruktsioonide vastavushindamine. Mittevastavused keevitustootmises.
 • Keevisliidete purustava ja mittepurustava kontrolli meetodid.
 • Kvaliteeditasemed vastavalt EN ISO 5817. Keevitusdefektid ja nende klassifitseerimine.
 • Keevitusdefektide parandamine ja ennetamine.
 • Keevisliidete visuaalse kontrolli alused. Kontrolli tulemuste hindamine ja dokumenteerimine.
 • Keevitusdokumentatsiooni digitaalse haldamise ülevaade wAxe tarkvara näitel.
 • Töökaitse ja ohutustehnika keevitustootmises.

2. Harjutused ja ülesanded (24 akadeemilist tundi)
3. Eksamitöö (2 akadeemilist tundi)

Õppekeskkonna kirjeldus
Koolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides. Auditoorne õpe viiakse läbi esitlustehnikaga varustatud ruumides ja/või Google Meet keskkonnas. Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne iga koolituspäeva algust.

Õppematerjalid
Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õpiväljundite saavutatust hinnatakse:
1. Arvestatud praktilised ülesanded (4 tk.).
2. Teoreetiline eksam on sooritatud (tulemus on vähemalt 60%).

Väljastatavad dokumendid
Weldman Koolituskeskuse tunnistus (Keevitustööde koordinaator). Õpiväljundite mittesaavutamise korral tunnistuse asemel väljastatakse tõend.

Nõuded koolitaja kompetentsile
Kõrgharidus/rakenduskõrgharidus. Kogemus täiskasvanute koolitajana vähemalt 4 aastat.

Koolitajate kvalifikatsioon

 • Aleksandr Ježov: kõrgharidus (MSc); diplomeeritud mehaanikainsener tase 7; praktiline kogemus alates 2003; kogemus täiskasvanute koolitajana alates 2010;
 • Eduard Kimmari: kõrgharidus (PhD); volitatud mehaanikainsener tase 8; praktiline kogemus alates 2005, kogemus täiskasvanute koolitajana alates 2010.

Koolituse maksumus

 • 2000 EUR – käibemaksuta;
 • 2400 EUR – käibemaksuga.

Õppekava kinnitatud
Aleksandr Ježov
+372 5591 0671
info@weldman.ee
30.08.2023

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 20.11.2023 – 01.12.2023
 • 04.12.2023 – 15.12.2023