Keevitustööde koordinaator – tase B (e-õpe)

 • Koolituse maht – 80 akadeemilist tundi (55,2 TP).
 • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR.
 • Väljastatavad dokumendid: Weldman Koolituskeskuse tunnistus (Keevitustööde koordinaator – tase B).
Lisainfo

Antud koolitus toimub e-õppena Weldman OÜ poolt väljaarendatud tarkvara abil (lähemalt vaata www.weldman.ee).

Kursus võimaldab omandada teadmised ja oskused, vajalikud keevitustööde koordinaatori kohustuste täitmiseks baastasemel (EN ISO 14731), sealhulgas ehituskonstruktsioonide tootmisel vastavalt EN 1090 EXC2 nõuetele ja keevisliidete visuaalse kontrolli teostamiseks.

Kursuse edukas läbimine võimaldab kandideerida keevitustööde koordinaatori ametikohale. Järelevalve personali olemasolu keevitustööde koordinaatori näol on kohustuslik ettevõtetele, mis tegelevad keevituskonstruktsioonide tootmisega vastavalt standardi EN 1090-1 nõuetele ja muudes valdkondades, kus keevitamine on tehnoloogiliseks protsessiks.

Õppekava

KOOLITUSE ÕPPEKAVA NIMETUS:

Keevitustööde koordinaator – tase B.

Õppekava koostamise aluseks on Euroopa Keevitusföderatsiooni juhend EWF 652.

ÕPPEKAVARÜHM: 0715 – Mehaanika ja metallitöö

ÕPPEKEEL: Eesti keel / Vene keel

KOOLITUSE MAHT TUNDIDES:  80 (1 akad. tund = 45 min)

 – auditoorne töö: 24

– praktilised harjutused ja teooriaõpe (e-õpe): 56, sisaldab 4 kodu- ja 1 eksamitööd

SIHTGRUPP:

Isikud, kes soovivad omandada keevitustööde koordineerimiseks ja vastavushindamiseks vajaliku kompetentsi vastavalt standardile EN ISO 14731 (baastaseme kompetents).

NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS:

4-aastane praktilise töötamise kogemus keevitustootmises (koordinaator, tehnoloog, kvaliteedi kontrolör, meister, keevitaja).

KOOLITUSE EESMÄRK:

Koolituse tulemusel õppija oskab korraldada ja koordineerida keevitustöid ning teostada keevituskonstruktsioonide vastavushindamist  baastaseme kompetentsi raames (EN ISO 14731 mõistes).

ÕPIVÄLJUNDID:

 • tunneb ehitustoodete määruse 305/2011 ja standardi EN 1090 alla käivate toodete valmistamise nõuded;
 • planeerib ja täidab oma töötegevust vastavalt standardi EN ISO 14731 nõuetele;
 • haldab keevitusdokumentatsiooni vastavalt standardite EN ISO 3834 ja EN 1090 nõuetele;
 • tunneb keevituse kvaliteeti mõjutavaid tegureid ja arvestab nendega tootmises;
 • tunneb põhiliste elektrikaarkeevitusprotsesside olemust, rakendusalad, eelised ja puudused ja arvestab nendega oma töös;
 • tunneb nõuded ja korraldab hooldust ja kalibreerimist/taatlemist keevitustootmises kasutatavatele seadmetele ja vahenditele;
 • oskab hinnata keevitusjooniste täielikkust ja keeviste tingmärkide vastavust standardile EN ISO 2553;
 • analüüsib ja hindab tehnilised nõuded keevituskonstruktsioonile;
 • eristab terase liigid, arvestab teraste omaduste mõjuga keevitatavusele  ja rakendab meetmeid keevitatavuse tagamiseks;
 • tunneb ja arvestab standardi EN 1090 nõuetega põhi- ja keevitusmaterjalidele;
 • määrab keeviste mittepurustava kontrollimeetodeid ja ulatust vastavalt rakendusstandardile;
 • rakendab järelevalve nõudeid enne keevitamist, keevitamise ajal ja peale keeevitamist vastavalt standardile EN ISO 3834;
 • korraldab keevitustehnoloogia ja -personali atesteerimist;
 • töötab välja ja määrab keevitusprotseduuri spetsifikaate (WPS) vastavalt teostatavatele keevitustöödele;
 • tunneb keevisliidete defekte, nende tekkimise põhjusi ja rakendab meetodeid nende parandamiseks ja ennetamiseks;
 • rakendab meetodeid keevituskonstruktsioonide jääkpingete ja deformatsioonide ennetamiseks ja vähendamiseks;
 • tunneb keeviskonstruktsioonide vastavushindamise ja CE-märgistamise nõuded vastavalt määrusele 305/2011 ja standardile EN 1090;
 • viib läbi keevisliidete visuaalset kontrolli, hindab ja dokumenteerib selle tulemused vastavalt määratud nõuetele;
 • rakendab meetmeid töökaitse ja ohutustehnika tagamiseks keevitustootmises.

ÕPPEMEETODID:

Loeng, individuaalsed ülesanded, arutelu.

KOOLITUSKAVA STRUKTUUR JA SISU:

 1. Teoreetiline osa (54 akadeemilist tundi)
 • Ehitusdirektiivi 305/2011 ja standardiga EN 1090-1 reglementeerivad tooted
 • EN 1090 EXC2 ja EN ISO 3834 standarditele vastav tootmisohje süsteem. Keevitustööde koordinaatori roll, ülesanded ja kohustused.
 • Keevisliited ja -õmblused. Keevitusjoonised ja keeviste tähistamine joonistel vastavalt EN ISO 2553 standardile.
 • Põhi-, keevitusmaterjalid ja nende tähistamine. Põhimaterjalide rühmitamine vastavalt CEN ISO/TR 15608.
 • Terase liigid. Teraste keevitatavus ja selle tagamine.
 • Keevitusmaterjalide määramise põhimõtted. Keevitusmaterjalide grupid.
 • Elektrikaarkeevituse olemus ja protsessid.
 • Keevitustootmises kasutatavad seadmed ja vahendid. Hooldus, kalibreerimine ja taatlemine.
 • Keevitustööde järelevalve enne keevitamist, keevitamise ajal ja peale keevitamist vastavalt EN ISO 3834.
 • Keevitustehnoloogia ja -personali atesteerimine. Keevitusprotseduuri spetsifikaat WPS ja selle koostamine.
 • Identifitseerimine ja jälgitavuse tagamine keevitustootmises. Keevitusdokumentatsiooni haldamine.
 • Keevituskonstruktsioonide vastavushindamine. Mittevastavused keevitustootmises.
 • Keevisliidete purustava ja mittepurustava kontrolli meetodid.
 • Kvaliteeditasemed vastavalt EN ISO 5817. Keevitusdefektid ja nende klassifitseerimine.
 • Keevitusdefektide parandamine ja ennetamine.
 • Keevisliidete visuaalse kontrolli alused. Kontrolli tulemuste hindamine ja dokumenteerimine.
 • Töökaitse ja ohutustehnika keevitustootmises.
 1. Harjutused ja ülesanded (24 akadeemilist tundi)
 2. Eksamitöö (2 akadeemilist tundi)

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS:

Koolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides. Auditoorne õpe viiakse läbi kirjutamisvahendite ja esitlustehnikaga varustatud ruumides. Veebipõhine osa viiakse läbi Moodle (www.hitsa.ee) ja wAxe (www.waxe.ee) keskkonnades. Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne iga koolituspäeva algust.

ÕPPEMATERJALID:

 1. Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.
 2. Keevitustarkvara wAxe (www.waxe.ee)

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse:

 1. Arvestatud iseseisvad tööd (4 tk.).
 2. Teoreetiline eksam on sooritatud (tulemus on vähemalt 60%).

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

 1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus (Keevitustööde koordinaator– tase B). Õpiväljundite mittesaavutamise korral tunnistuse asemel väljastatakse tõend.

NÕUDED KOOLITAJA KOMPETENTSILE:

Tehniline või tootmisalane kõrgharidus/rakenduskõrgharidus; kogemus täiskasvanute koolitajana 2 aastat.

KOOLITAJATE KVALIFIKATSIOONI LÜHIKIRJELDUS:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; keevitustehnoloog; praktiline kogemus 18 aastat; kogemus koolitajana 10 aastat.
2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 17 aastat.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR

KOOLITUSKAVA KINNITAMISE KUUPÄEV:           07.06.2017

KOOLITUSKAVA KOOSTAJA: 

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 27.03.2023 – 10.04.2023
 • 10.04.2023 – 21.04.2023
 • 24.04.2023 – 08.05.2023
 • 08.05.2023 – 19.05.2023