Keevitustööde koordinaator – tase B (e-õpe)

 • Koolituse maht – 80 akadeemilist tundi.
 • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR.
 • Väljastatavad dokumendid: Weldman Koolituskeskuse tunnistus (Keevitustööde koordinaator – tase B).
 • Lisaks keevituskoordinaatori kvalifikatsioonile koolituse lõpetanu saab kätte kvaliteedijuhtimisdokumentatsiooni, mis vastab EN 1090 EXC3 ja EN ISO 3834-2 nõuetele ja on eelduseks tootmisettevõtte sertifitseerimiseks vastavalt nimetatud standarditele.
Lisainfo

Antud koolitus toimub e-õppena Weldman OÜ poolt väljaarendatud tarkvara abil (lähemalt vaata www.weldman.ee).

Kursus võimaldab omandada teadmised ja oskused, vajalikud keevitustööde koordinaatori kohustuste täitmiseks B-tasemel (EN ISO 14731), sealhulgas ehituskonstruktsioonide tootmisel vastavalt EN 1090 EXC2 nõuetele ja keevisliidete visuaalse kontrolli teostamiseks.

Kursuse edukas läbimine võimaldab kandideerida keevitustööde koordinaatori ametikohale. Järelevalve personali olemasolu keevitustööde koordinaatori näol on kohustuslik ettevõtetele, mis tegelevad keevituskonstruktsioonide tootmisega vastavalt standardi EN 1090-1 nõuetele ja muudes valdkondades, kus keevitamine on tehnoloogiliseks protsessiks.

Õppekava

Koolituse õppekava nimetus:

Keevitustööde koordinaator – tase B

Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel: Eesti keel / Vene keel

Koolituse maht tundides:  80 (1 akad. tund = 45 min)

s.h      – teoreetilise töö maht (veebipõhine): 54; sisaldab 4 kodutööd (1 test ja 3 veebipõhist tööd)

 – auditoorse töö maht: 24

– eksam: 2

Sihtgrupp ja selle kirjeldus: Isikud, kes soovivad omandada keevitustööde koordineerimiseks ja vastavushindamiseks vajaliku kvalifikatsiooni ja teadmised, täites ehitustoodete määruse 305/2011 ja standardi EN 1090 nõudeid.

Nõuded õpingute alustamiseks:  Keevitustootmises praktilise töötamise kogemus (koordinaator, tehnoloog, kvaliteedi kontrolör, meister, keevitaja või muu).

Koolituse eesmärk:

Võimaldada õppijal omandada teadmised ja oskused, mis on vajalikud tööks keevitustööde koordinaatorina ja keevisliidete visuaalse kontrolli teostamiseks.

Õpiväljundid:

 • tunneb ehitustoodete määruse 305/2011 alla käivate toodete valmistamise nõuded;
 • tunneb ja oskab rakendada EN 1090 ja EN ISO 3834 keevitustööde koordinaatori vastutused ja kohustused;
 • tunneb keevitusvaldkonna terminoloogiat;
 • tunneb standardi EN 1090 EXC2 nõuded keevitusdokumentatsioonile ja oskab hallata dokumente;
 • tunneb keevise kvaliteeti mõjutavaid tegureid ja oskab arvestada nendega tootmises;
 • tunneb nõuded keevitustootmises kasutatavatele seadmetele ja töövahenditele;
 • oskab lugeda tööjoonised ja keeviste tingmärgid vastavalt standardile EN ISO 2553;
 • tunneb EN 1090 EXC2 nõuded keevisõmbluste teostamiseks;
 • oskab analüüsida ja hinnata tehnilised nõuded keevituskonstruktsioonile;
 • tunneb standardi EN 1090 EXC2 nõuded põhi- ja keevitusmaterjalidele;
 • tunneb keevise kvaliteedikontrolli erinevaid meetodeid;
 • tunneb ja oskab rakendada kontrolli nõuded enne keevitamist, keevitamise ajal ja peale keeevitamist;
 • tunneb keevitustehnoloogia ja -personali atesteerimise standardeid ja oskab neid rakendada;
 • oskab töötada välja ja määrata keevitusprotseduuri spetsifikaati (WPS);
 • tunneb keevisliidete põhidefekte, nende tekkimise põhjused ja meetodeid nende parandamiseks;
 • tunneb keeviskonstruktsioonide vastavushindamise ja CE-märgistamise nõuded vastavalt määrusele 305/2011 ja standardile EN 1090.
 • oskab lugeda tööjoonised ja keeviste tingmärgid vastavalt standardile EN ISO 2553;
 • tunneb keevisliidete mittepurustava kontrolli meetodeid ja nende kasutusalad;
 • tunneb visuaalse kontrolli füüsikalised alused;
 • tunneb ja oskab kasutada visuaalse kontrolli seadmeid ja abivahendeid;
 • tunneb keevisliidete kontrolli vastuvõtmise tasemed vastavalt standardile EN ISO 5817;
 • oskab hinnata visuaalse kontrolli tulemusi vastavalt määratud nõuetele;
 • oskab vormistada visuaalse kontrolli tulemusi vastavalt nõuetele.

Õppemeetodid:

Teoreetiline osa: veebipõhine.

Praktiline osa: harjutused, individuaalsed ülesanded.

Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

 1. Teoreetiline osa (54 akadeemilist tundi)
 • Keevituse terminoloogia (0,5 ak.t.)
 • Keevisjooniste lugemine, keevisõmbluste tähistamine vastavalt EN ISO 2553 (2 ak.t.)
 • Ehitusdirektiivi 305/2011 ja standardiga EN 1090-1 reglementeerivad tooted (1 ak.t.)
 • EN 1090 EXC2 ja EN ISO 3834 nõuded keevituskoordinaatorile ja keevitustööde teostamisele (2,5 ak.t.)
 • Keevitusdokumentatsiooni haldamine (2 ak.t.)
 • Nõuded keevitustootmises kasutatavatele seadmetele ja töövahenditele (1,5 ak.t.)
 • Identifitseerimine ja jälgitavuse tagamine keevitustootmises (2,5 ak.t.)
 • Keevitusprotsesside, keevisliidte ja keevitusasendite tähistamine (1 ak.t.)
 • Elektrikaarkeevitus ja selle protsessid (2 ak.t.)
 • Standardi EN 1090 nõuded keevisõmblustele (2 ak.t.)
 • Projekti spetsifikatsiooni ja tehniliste nõuete analüüs (1,5 ak.t)
 • Standardi EN 1090 nõuded keevituskonstruktsiooni mõõtmete tolerantsidele (2 ak.t.)
 • Liite koostamine ja servade ettevalmistamine keevitamiseks (1,5 ak.t.)
 • Keevitusmaterjalide määramise ja valiku põhimõtted. Keevitusmaterjalide gruppid ja tähistamine (2 ak.t.)
 • Põhi- ja keevitusmaterjalide omadused ja käsitsemine. Teraste keevitatavus. (2 ak.t.)
 • Keevitustehnoloogia ja -personali atesteerimise alused (3 ak.t.)
 • Keevitusprotseduuri spetsifikaat WPS ja selle koostamine (2,5 ak.t.)
 • Standardi EN 1090 kvaliteedonõuded keevituskonsruktsioonidele (1 ak.t.)
 • Keevitustööde kontroll enne keevitsmise, keevitamise ajal ja peale keevitamist. Kontrolli tulemuste dokumenteerimine (2,5 ak.t.)
 • Keevisliidete kvaliteedikontroll. Mittepurustava kontrolli meetodid (2 ak.t.)
 • Keevisliidete defektid ja nende klassifitseerimine (2 ak.t.)
 • Keevisliidete defektide tekkimise põhjused ja nende parandamise ja ennetamise võtted (2 ak.t)
 • Mittevastavuste käsitlemine keevitustootmises (1 ak.t.)
 • Keeviskonstruktsioonide vastavushindamine ja CE-märgistamine (1 ak.t).
 • Visuaalse kontrolli standardid ja normatiivaktid (1 ak.t.)
 • Nõuded mittepurustava kontrolli personalile (1 ak.t)
 • Visuaalse kontrolli füüsikalised alused (1 ak.t.)
 • Visuaalse kontrolli töövõtted ja kasutatavad seadmed ja töövahendid (2,5 ak.t.)
 • Tingimused visuaalse kontrolli teostamiseks (1 a.t.)
 • Kvaliteeditasemed vastavalt standardile EN ISO 5817. Välisdefektide piirväärtused (2,5 ak.t.)
 • Visuaalse kontrolli tulemuste hindamine ja dokumenteerimine (2 ak.t.)
 1. Praktiline osa (24 akadeemilist tundi)

2.1. Harjutused, individuaalsed ülesanded (24 ak.t.)

 1. Teadmiste kontroll

Eksamitöö (2 akadeemilist tundi)

 

Õppematerjalid:

 1. Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.
 2. Keevitustarkvara wAxe (www.waxe.ee)

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse teoreetilise eksamiga:

 1. Eksamitöö. Teoreetiline eksam on sooritatud (testi tulemus on vähemalt 60%).

Väljastatavate tunnistuste loetelu:

 1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus (Keevitustööde koordinaator – tase B)

Koolitajate kvalifikatsiooni ja kogemuse lühikirjeldus:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; praktiline kogemus 17 aastat; kogemus koolitajana 9 aastat.

2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 18 aastat, kogemus koolitajana 14 aastat.

Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR

Koolituskava kinnitamise kuupäev:           07.06.2017

Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 21.09.2020 – 02.10.2020
 • 05.10.2020 – 16.10.2020
 • 19.10.2020 – 30.10.2020
 • 02.11.2020 – 13.11.2020