Keevitaja baaskoolitus – keevitusprotsessid 111, 135, 136, 141

  • Koolituse maht – 160 akadeemilist tundi
  • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR
  • Väljastatavad dokumendid:
   1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus
  Lisainfo

  Antud koolitus on ette nähtud isikutele, kes soovivad saada teoreetilised teadmised ja praktilised esmaoskused elektrikaarkeevituse põhiprotsessides – käsikaarkeevitus, poolautomaatkeevitus ja argoonkeevitus.

  Õppekava

  Koolituse õppekava nimetus:

  Keevitaja baaskoolitus – keevitusprotsessid 111, 135, 136, 141

  Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö

  Õppekeel: Eesti keel / Vene keel

  Koolituse maht tundides:  160 (1 akad. tund = 45 min)

  s.h      – teoreetilise töö maht: 32

   – praktilise töö maht: 128

  Sihtgrupp ja selle kirjeldus: Isikud, kes soovivad saada teoreetilised teadmised ja praktilised esmaoskused elektrikaarkeevituse põhiprotsessides – käsikaarkeevitus, poolautomaatkeevitus ja argoonkeevitus.

  Nõuded õpingute alustamiseks:  Vestlus, põhiharidus.

  Koolituse eesmärk:

  Võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada keevitustootmisega tegelevates ettevõtetes.

  Õpiväljundid:

  • oskab lugeda WPSi, tööjuhendid ja tööjoonised keevisliidete tähistamise tingmärkidega vastavalt EN ISO 2553;
  • oskab määrata ja hinnata erinevate keevituskonstruktsioonide mõõtmete tolerantsid vastavalt EN 1090-2, EN 1090-3 ja EN ISO 13920;
  • oskab määrata keevisliidete ja -õmbluste tüübid; tunneb keevitusprotsesside tuunusnumbreid vastavalt EN ISO 4063; tunneb kvaliteedinõudeid keevisliidetele vastavalt EN ISO 5817;
  • oskab lugeda keevitaja sertifikaate ja määrata atsteerimisulatust;
  • saab aru elektrikaarkeevituse protsesside olemusest;
  • tunneb elektrikaarkeevitusel kasutatavaid keevitusmaterjale ja oskab neid valida;
  • oskab kasutada ja seadistada keevitusseadmeid;
  • valdab 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsesside keevitustehnikat;
  • oskab kontrollida keevituse temperatuurset režiimi vastavalt EN ISO 13916 nõuetele;
  • oskab teostada keevitusseadmete igapäevast hooldust;
  • tunneb ja oskab eristada keevisliidete põhilisi pinnadefekte;
  • oskab parandada keevitusdefekte;
  • tunneb juureläbimi keevitamise iseärasusi 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega PA ruumilises asendis;
  • oskab keevitada põkkõmblusi 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega PA ruumilises asendis;
  • oskab keevitada nurkõmblusi 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega PB ruumilises asendis;
  • tunneb ja oskab korraldada töökoht, kasutada ohutuid töövõtteid keevitamisel.

  Õppemeetodid:

  Teoreetiline osa: loeng, individuaalsed ülesanded, rühmatöö (sõltub grupi suurusest).

  Praktiline osa: töö instruktori juhendamisel.

  Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

  1. Teoreetiline osa (32 akadeemilist tundi)
  • Tehniliste jooniste, WPSi ja tööjuhendite lugemine (2 ak.t.)
  • Keevituskonstruktsioonide mõõtmete tolerantsid vastavalt EN 1090-2, EN 1090-3 ja EN ISO 13920 (1 ak.t.)
  • Keevisõmbluste ja -liidete tähistamine joonistel vastavalt EN ISO 2553:2014 (1,5 ak.t.)
  • Keevitajate atesteerimine vastavalt EN ISO 9606-1 (1 ak.t.)
  • Keevituskonstruktsioonide tehnoloogilisus (1 ak.t.)
  • Metallide keevitatavus (1 ak.t.)
  • Identifitseerimine ja jälgitavuse tagamine keevitustootmises (2,5 ak.t.)
  • Terase liigid. Teraste keevitamise iseärasused (2,0 ak.t.)
  • Elektrikaarkeevituse protsesside olemus. Eelised, puudused, rakendusvaldkonnad (4 ak.t.)
  • Elektrikaarkeevitusel kasutatavad seadmed ja nende seadistamine. Seadmete ja keevitamisel kasutatavate vahendite hooldus (4 ak.t.)
  • Keevitamisel kasutatavad materjalid ja nende valiku põhimõtted (2 ak.t.)
  • Keevituse temperatuurne režiim (1 ak.t.)
  • Keevisliidete pinnadefektid (2 ak.t.)
  • Keevisliidete kontrolli meetodid. Keevisliidete kontroll peale keevituse lõpetamist (2 ak.t.)
  • Keevitusdefektide parandamine (2 ak.t)
  • Keevitus- ja abitöövahendite valimine ja kasutamine (1,5 ak.t.)
  • Töökoha korraldamine (1 ak.t.)
  • Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja ohutusnõuded keevitustööde teostamisel (3 ak.t.)
  1. Praktiline osa (112 akadeemilist tundi)

  Keevisliidete (nurk- ja põkkliited) koostamine keevitamiseks. Servade ettevalmistamine keevitamiseks.
  Keevitusaparaatide seadistamine. Kaare süütamine 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega. Nurk- ja põkkõmbluste keevitamine 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega PA ja PB ruumilistes asendites.

  1. Teadmiste kontroll

  Teoreetiline ja praktiline eksamitöö (16 akadeemilist tundi)

   

  Õppematerjalid:

  1. Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.
  2. P.Kulu, J.Kübarsepp, A.Laansoo, R.Veinthal. Materjalitehnika. Konstruktsioonimaterjalide tehnoloogia. TTÜ Kirjastus, Tallinn 2015.
  3. A.Laansoo, T.Pihl. Keevitustööd. Õppematerjal kutsekoolidele. Tallinn 2014.

  Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

  Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

  Õpiväljundite saavutatust hinnatakse eksamitööga: teoreetiline eksam on sooritatud (testi tulemus on vähemalt 60%). Praktilisel eksamitööl keevitatud proovikehade visuaalse kontrolli katsetamistulemused vastavad standardi EN ISO 5817 C nõuetele.

  Väljastatavate tunnistuste loetelu:

  1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus

  Koolitajate kvalifikatsiooni ja kogemuse lühikirjeldus:

  1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; praktiline kogemus 15 aastat; kogemus koolitajana 7 aastat.
  2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 12 aastat.
  3) Valerjan Kurkin; +372 5650 2898; keevitustehnoloog; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 10 aastat.
  4) Vladislav Šrubkovski; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 15 aastat.
  5) Vjatšeslav Merelaid; +372 5821 0169; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 2 aastat.
  6) Dmitri Pereskokov; keevitusinstruktor; praktiline töökogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 2 aastat.

  Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

  Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR

   

  Koolituskava kinnitamise kuupäev:           07.06.2017

  Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

  Aleksandr Jezov

  +372 5591 0671

  info@weldman.ee

  Kalender

  Lähimad koolitused:

  • 21.10.2019 – 15.11.2019
  • 21.10.2019 – 13.12.2019 (4 ak.t. päevas)
  • 28.10.2019 – 22.11.2019
  • 04.11.2019 – 29.11.2019
  • 11.11.2019 – 06.12.2019